Özel Sayı, Aralık 2017
     

Defne GÖNENÇ & Ayşegül KİBAROĞLU

İKLİM GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TÜRKİYE İKLİM POLİTİKASINDAKİ YERİ

ÖZ: Bu makalede, çevresel güvenlik kavramının bir alt araştırma alanı olarak iklim güvenliği kavramı ele alınıp, bu kavramın Türkiye iklim politikasındaki yeri irdelenmektedir. Bu amaçla, makalenin ilk bölümünde “çevresel güvenlik” kavramının literatürdeki gelişimi ele alınmaktadır. Sonrasında, çevresel güvenlik kavramının alt araştırma alanı olan “iklim güvenliği” söylemini değerlendirilmektedir. İklim güvenliği kavramı Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin tutum ve söyleminden örneklerle açıklanmaktadır. Makalenin gelişme bölümünde ise iklim güvenliği söyleminin Türkiye’nin iklim politikasındaki yeri araştırılmaktadır. İklim güvenliği söyleminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmî belgelerinde, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmalarda ve Türkiye’nin iki önemli gazetesinde çıkan haberlerdeki kullanılışı sözel içerik analizi metodu kullanılarak analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İklim Güvenliği, Çevresel Güvenlik, Türkiye’nin İklim Güvenliği Söylemi, Türkiye İklim Politikası.

THE CONCEPT OF CLIMATE SECURITY IN TURKEY’S CLIMATE POLICIES

ABSTRACT: This article elaborates on the concept of climate security as a sub-field of environmental security research agenda, and investigates the place of climate security concept in Turkey’s climate policies. First, the evolution of the environmental security concept in the literature is elaborated. Subsequently, climate security discourse, as a sub-field of environmental security, is examined. The concept of climate security is explained with examples from the United Nations’, United States’ and European Union’s official statements and discourses. Lastly, the place of climate security discourse in Turkey’s climate policies is investigated. By using qualitative content analysis method, the use of climate security discourse in the official documents of the Ministry of Environment and Urban Planning of Turkey, Turkey’s official speeches in the Security Council, and two significant newspapers in the country are analyzed.

Keywords: Climate Security, Environmental Security, Turkey’s Climate Security Discourse, Turkey’s Climate Policy.

İKLİM GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TÜRKİYE İKLİM POLİTİKASINDAKİ YERİ
Defne GÖNENÇ & Ayşegül KİBAROĞLU
Alternatif Politika, Özel Sayı, Aralık 2017