Cilt 6, Sayı 3, Aralık 2014
     

Çağla KUBİLAY

İslami Muhafazakâr Kadın Yazarların Perspektifinden Kürtaj Tartışması: Eleştirel Bir Değerlendirme

ÖZ. Nüfus artışının önlenmesine dayalı bir politik stratejinin sonucu olarak 1983 yılında yasal hale gelen kürtaj, o tarihten sonra kamusal tartışmanın gündeminden uzak kalmıştır. 2012 yılının mayıs ayının son günlerinde, dönemin başbakanının önce “Kürtaj cinayettir” ve ardından “Her kürtaj bir Uludere’dir” şeklindeki açıklamalarıyla kürtaj yoğun bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışma içerisinde, farklı vurguları ve odakları olan iki temel kutup ortaya çıkmıştır: kürtajın yasaklanmasını/sınırlandırılmasını isteyenler ve mevcut düzenlemenin devamını savunanlar. Kürtajın yasaklanması gerektiğini savunanlar embriyonun yaşam hakkını vurgularken, yasağa karşı çıkanlar ise kadınların kendi bedenleri üzerinde tasarrufta bulunma hakkına odaklanmıştır. Bu çalışmada ise hem kürtaj yasağını savunan İslami kesimin erkeklerine hem de “benim bedenim, benim kararım” argümanıyla kürtaj serbestisini savunan kadınlara karşı eleştirel bir duruş sergileyen İslami muhafazakâr kadın yazarların yaklaşımları çözümlenmektedir. Bu çerçevede İslami muhafazakâr kadın yazarların kürtaj tartışmasının başlangıcından itibaren bir aylık süre içerisinde yazdıkları köşe yazıları ile çeşitli mecralarda yayımlanan röportajları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kürtaj, Kürtaj Yasağı, İslami- Muhafazakâr Kadın Yazarlar, “Benim Bedenim, Benim Kararım”, Beden, Biyopolitika.

ABORTION DEBATE FROM THE PERSPECTIVES OF ISLAMIC-CONSERVATIVE FEMALE WRITERS: A CRITICAL ANALYSIS

ABSTRACT. After being legalized in 1983 as a result of a political strategy based on prevention of population growth, abortion had not been a subject of public debate. In the last days of May in 2012, when former prime minister gave a statement as: “I consider abortion as a murder” and “Every abortion is Uludere”, the concept became a prominent subject of a nationwide debate. In this debate, two major opposing groups occurred: a group focused on the right of the embryo to gestate and be born on the one hand and the other focused on women’s rights to control their body. This study aims to analyse Islamic-conservative female writers’ approaches against both men in Islamic community supporting ban on abortion and the opponents of ban by using the slogan “my body, my right.” In order to analyse their position, female writers’ all columns and published interviews about the debate held one-month period from the beginning of the debate are used as a method to analyse the subject.

Keywords: Abortion, Prohibition Of Abortion, Islamic-Conservative Female Writers, “My Body, My Choice”, Body, Biopolitics.

İslami Muhafazakâr Kadın Yazarların Perspektifinden Kürtaj Tartışması: Eleştirel Bir Değerlendirme
Çağla KUBİLAY
Alternatif Politika, Cilt 6, Sayı 3, Aralık 2014