Cilt 15, Sayı 3, Ekim 2023
     

Bilge ŞAHİN

KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK GÜNDEMİ: ULUSLARARASI SİYASETE FEMİNİST MÜDAHALELER VE SINIRLARI

ÖZ. Kadınların silahlı çatışmalardaki deneyimleri ve barış süreçlerine dahil edilmeleri, yirminci yüzyılın başından beri çeşitli kadın hareketleri tarafından dile getirilmektedir. Feminist yaklaşımlar, uluslararası güvenlik politikalarında toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkilerine ve militarist politikalara karşı duruş sergilemektedirler. Kadınların çatışma ve çatışma sonrası deneyimlerinin uluslararası politikada ele alınması ise Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2000 yılında Kadın, Barış ve Güvenlik (KBG) konulu 1325 sayılı kararı kabul etmesiyle başlamıştır. Bu makale, KBG Gündeminin oluşumuna giden süreçteki feminist hareketleri ve yaklaşımları incelemektedir. KBG kararları analiz edilerek, feminist yaklaşımların ve ideallerin BM'nin güvenlik söylemi içinde ne ölçüde ele alındığı da incelenmektedir. Bu makale, KBG Gündeminin önemini ve katkılarını vurgularken, kararları etkileyen siyasi dinamikleri ve feminist müdahalelerinin sınırlarını da irdeleyecektir. Metodolojik olarak, KBG Gündemi kararları ve ilgili akademik literatür incelenecektir. Bu çalışmayla KBG Gündemindeki en son gelişmeler de ele alınarak literatüre tamamlayıcı bir katkıda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güvenlik, Birleşmiş Milletler, Savaş, Feminist Barış Yaklaşımları, Toplumsal Cinsiyet.

THE WOMEN, PEACE AND SECURITY AGENDA: NEGOTIATIONS BETWEEN FEMINIST APPROACHES AND GLOBAL POLITICS

ABSTRACT. Women’s experiences during conflict and peace have been discussed by women’s movements since the beginning of the twentieth century. Feminist approaches have focussed on challenging gendered power relations and militarist politics. When United Nations Security Council (UNSC) adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security (WPS) in 2000, women’s experience in conflict and post-conflict received recognition at the international level. This article provides a historical background for the WPS Agenda and presents the feminist ideas behind it. It also explores to what extent these feminist objectives have been tailored and negotiated within the UN's security discourse. While this article emphasizes the significance and contributions of the WPS Agenda, it will also scrutinize the political dynamics within which the Agenda operates. Methodologically, the WPS Resolutions, and relevant academic works will be analysed. By analysing the most recent resolution on the WPS, this article will provide a complementary contribution to the literature.

Keywords: International Security, United Nations, War, Feminist Peace Approaches, Gender.

* Dr. Öğr. Üyesi, Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University Rotterdam, sahin@iss.nl, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2101-7074

Kaynak Göster:

Şahin, Bilge (2023), "Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi: Uluslararası Siyasete Feminist Müdahaleler ve Sınırları", Alternatif Politika, 15 (3): 471-504. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2023.18

KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK GÜNDEMİ: ULUSLARARASI SİYASETE FEMİNİST MÜDAHALELER VE SINIRLARI
Bilge ŞAHİN
Alternatif Politika, Cilt 15, Sayı 3, Ekim 2023