Cilt 16, Sayı 2, Haziran 2024
     

Rasim Özgür DÖNMEZ & Hasan Mesut ÖNDER

KAYNAK MOBİLİZASYONU TEORİSİ ÜZERİNDEN 9 MART 1971 CUNTASINI OKUMAK

ÖZ. Bu çalışma, 9 Mart 1971 cuntasında başrol oynayan Doğan Avcıoğlu önderliğinde YÖN dergisi ve Milli Demokratik Devrimci (MDD) çevrelerle Askeri Cunta ittifakının dinamiklerini kaynak mobilizasyonu teorisi bağlamında analiz etmiştir. Teori ise üç bileşenden oluşmaktadır: Politik atmosfer, kaynaklar, politik motivasyondur. Makale, MDD Madanoğlu ilişkisini yöntem olarak tarihsel analizle bu üç noktada analiz etmiştir. Politik atmosfer olarak Ortadoğu’da cereyan eden ABD İngiltere rekabeti, Türkiye’de sağ ve sol örgütler üzerinden işlemeye başlamış ve toplumsal çalkantı, MDD çevreleri için bir fırsat yaratmıştır. Kaynaklar bağlamında ise bu politik atmosferde MDD hareketi, ideolojik hedeflerini gerçekleştirmek için cunta aracılığıyla maddi kaynaklara ulaşmaya çalışmış ve aynı zamanda cunta aracılığıyla devlet aygıtı ile bütünleşmek istemiştir. Son nokta ise politik motivasyondur. MDD’nin ideolojik anlayışı Madanoğlu cuntasının yönlendirdiği sol örgütlerle örtüşmekteyken, üst kadroların bireysel kariyer hesapları, bu ittifaka neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Mobilizasyonu, Profesyonel Örgütleyici Model, Milli Demokratik Devrim, Türkiye İşçi Partisi ve Madanoğlu Cuntası.

READING THE JUNTA OF MARCH 9TH 1971 THROUGH THE THEORY OF RESOURCE MOBILISATION

ABSTRACT. This study analyses the dynamics of the Mach 9, 1971 military junta alliance with YÖN magazine and National Democratic Revolutionary (MDD) circles led by Doğan Avcıoğlu, through resource mobilization theory. The theory consists of three components. These are political atmosphere, resources and political motivation.  In terms of the political atmosphere, the US-UK rivalry in the Middle East started to operate through right and left organizations in Turkey and the social turmoil created an opportunity for the MDD circles. In terms of resources, the MDD movement tried to access material resources through the junta in order to realize its ideological and political goals. Finally, the political motivation of the MDD relies on its intersecting ideologies with the junta affiliated organizations, and the individual career calculations of the top cadres.

Keywords: Resource Mobilization, Professional Organizing Model, National Democratic Revolution, Turkey’s Worker Party and Madanoglu Junta.

* Prof. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bolu, Türkiye, rasim.donmez@ibu.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9001-2990

** Dr., Bağımsız Araştırmacı, hasanmesutonder@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0175-634X

Kaynak Göster:

Dönmez, Rasim Özgür ve Hasan Mesut Önder (2024), "Kaynak Mobilizasyonu Teorisi Üzerinden 9 Mart 1971 Cuntasını Okumak", Alternatif Politika, 16 (2): 228-254. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2024.09

KAYNAK MOBİLİZASYONU TEORİSİ ÜZERİNDEN 9 MART 1971 CUNTASINI OKUMAK
Rasim Özgür DÖNMEZ & Hasan Mesut ÖNDER
Alternatif Politika, Cilt 16, Sayı 2, Haziran 2024