Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015
     

Hakan YÜCEL - Süheyla YILDIZ

Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiye'deki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri

ÖZ. Bu makale, günümüz Türkiye’sindeki Ermeni ve Yahudi kurumları ya da kimlik hareketleri içinde yer alanların, kimliklerini asimilasyona karşı koruma, tanıtma ve kimliklenerek toplum içindeki yerini alma çabalarını tartışmaktadır. Makaleye veri sağlayan araştırmanın temel savı şudur; 1990’lı yıllardan itibaren başlayan Ermenilerin ve Yahudilerin dışa açılma anlayışı, önyargıların ve çeşitli saldırıların hedefi olmuş olan kimliklerini medya ve kültürel faaliyetlerle başkalarına tanıtmayı, kaybolma tehlikesi içinde olan kültürel değerlerini korumayı, asimile olmak yerine entegre olmayı ya da Türkleşme yerine Türkiyelileşme çabasını içermektedir. Bu bağlamda, içinde bulundukları etnik gruplar içinde önemli toplumsal aktörler olan görüşmecilerimizin aktardıklarına dayanan verilerden yola çıkarak; dışa açılma sürecinin, her iki grubun aktörleri tarafından paylaşılan temel bir kimlik stratejisine, “kimliklenerek toplumla bütünleşmeye” dayandığını göstermek istiyoruz. Görüşmecilerimiz, Ermeni ya da Yahudi örgütleri içinde yönetici ya da aktif üyeler olarak yer alıyor ve/veya kanaat önderi özellikleri gösteriyor olsalar da, çalışmamız, örgütlerin söylemlerini değil örgütlerin içinde yer alanların öznelliklerini ele almaktadır. Başka bir deyişle, çalışmamız, Ermeni ve Yahudiler içinde etkin olan aktörlerin kimlik algıları ve kimlik stratejilerinin karşılaştırmalı bir anlayışla değerlendirilmesine, kimlik algıları ve pratiklerine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ermenilik, Yahudilik, Türklük, Kimliklenme, Kimlik Stratejileri.

INTEGRATION INTO SOCIETY BY IDENTIFICATION: THE IDENTITY PERCEPTIONS AND THE STRATEGIES FOLLOWED BY ACTORS OF ARMENIAN AND JEWISH ORGANIZATIONS IN TURKEY

ABSTRACT. This article discusses the efforts of Armenian and Jewish minority population in Turkey taking place in the Armenian and Jewish identity movement, against the assimilation by protecting and introducing their identities. The study also shows their efforts for being visible in the society by self-identification in today’s Turkey. The main purpose of the study is to show that the outreach process of the Armenians and the Jews, which started in 1990's, contains an effort for introducing their identities to the other groups and majority by media and cultural activities, for protecting their cultural values that are in danger of disappearance. This process entails to be integrated into the society instead of to be assimilated by it or in other words, to be "Turkey-fied" instead of "Turk-ified". By embarking from the datas gathered from the interviewees, who are significant figures of their ethnic groups, the study indicates that the outreach process leans on an identity strategy, which is shared by the actors of both of the two groups, "to become integrated with self-identification". Even though our interviewees execute by administrators, active members and opinion leaders of Armenian and Jewish organizations, our study, does not focus on the organizations’ statements and discourses. Rather it comprises of the individual and subjective discourses of them. In other words, our study leans on the evaluation of the identity perceptions and the strategies of the active actors among the Armenians and the Jews with a comparative approach.

Keywords: Armenian, Jewish, Turk, Identification, Identity Strategies.

Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiye'deki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri
Hakan YÜCEL - Süheyla YILDIZ
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015