Cilt 1, Sayı 3, Aralık 2009
     

Serap DURUSOY

Kriz Sonrası Küresel Kapitalizmin Geleceği

ÖZ. ABD konut piyasası merkezli global finansal krizin oluşumu ve gelişimi çok tartışma konusu oldu. ABD ekonomisi 2008 yılında krize girdiğinde başlangıçta krizin finansal piyasalar ile sınırlı kalacağı sanılıyordu. Ancak kriz hızla reel sektörü içine aldı ve dünya ekonomisinde yılın son çeyreğinde büyüme oranında keskin düşüşler meydana geldi. Sermaye hareketlerinin serbestliği finans piyasalarındaki türev araçların sayısı ve hacminde önemli artışa yol açması krizin derinleşmesinde önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada krizlerin dünya kapitalist ekonomik sisteminin bir özelliği olduğu üzerinde durularak küresel kapitalizm süreci ele alınacaktır. Ayrıca bu krizin IMF’nin Dünya ekonomi yönetimindeki yetisini nasıl etkilediği de irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Global Resesyon, 2008 Finansal Krizi, IMF’nin Yeni Rolü, G-20.

THE FUTURE OF GLOBAL CAPITALISM AFTER THE CRISIS

ABSTRACT. The global financial crisis emerged from the subprime mortgage market in the USA has been discussed on and on since its beginning. When the ABD economy fell into recession in 2008 it was assumed that effect of crisis would be limited with financial markets. However it would not be case. Crisis affected real economy rapidly. In the last quarter of the 2009, the growth rate of world economy decreased severely. Free movement of capital caused an increase on the number and the volume of the hedges in financial markets and this turned in to an important element which made the crisis more devastating. This study argues that crisis is an intrinsic characteristic of world capitalist economic system and the process of the globalization of capitalism. The study also discusses the fact that global crisis has been affecting the ability of the IMF in conducting the world economy.

Keywords: Global Resession, Financial Crisis of 2008, New Role of IMF, G-20.

Kriz Sonrası Küresel Kapitalizmin Geleceği
Serap DURUSOY
Alternatif Politika, Cilt 1, Sayı 3, Aralık 2009