Cilt 13, Sayı 2, Haziran 2021
     

Rıfat BİLGİN & Hülya DİĞER

KÜRESEL SALGIN (COVID-19) SÜRECİNDE EVDE YAŞAM TATMİNİ

ÖZ. Bu çalışma, küresel salgın sürecinde bireylerin evde geçirdikleri süre zarfında yaşam tatmin düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni 18 yaş üzeri, gönüllü ve cevap verebilecek akli yetiye sahip kişilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 1254 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri online formlar aracılığıyla çeşitli sosyal medya araçları (instagram, whatsapp, google formlar vb.) ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimleyici analizlerin yanı sıra, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, belirtilen önlem unsurlarının (maske, sosyal mesafe, hijyen vb.) hayata entegre (uyum) edilmesinin yaşam tatmin düzeyi üzerinde önem arz ettiği tespit edilmiştir. Öte yandan kişilerin yaşam tatmin düzeyleri vasat ile yüksek düzey arasında farklılık göstermektedir. Bu bağlamda yaşam tatmininde yüksek düzeyde yer alan unsurların maske, sosyal mesafe, hijyen vb. önlemler olduğu belirlenirken, ölçekte yer alan diğer ifadelerin vasat düzeyde yer aldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca ölçekte yer alan ifadeler içerisinde düşük düzeyde yer alan tek ifadenin günlük spor yapma olduğu elde edilen diğer sonuçlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Koronavirüs, Tatmin, Yaşam Tatmini.

HOME LIFE SATISFACTION DURING THE GLOBAL OUTBREAK (COVID-19)

ABSTRACT. This study aimed to determine the life satisfaction levels of individuals during the time they spend at home during the global epidemic process. In the population of the research, every individual over the age of 18 who was voluntary and had the mental ability to respond was included. The data of the research were obtained by various social media tools (Instagram, WhatsApp, Google Forms, etc.) through online forms. In this context, the sample of the study consisted of 1,254 people. The data obtained were analyzed via Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests as well as descriptive analysis. According to the results of the study, it was determined that the integration (adaptation) of the specified precautionary elements (mask, social distance, hygiene, etc.) to life was important in terms of the level of satisfaction with life. On the other hand, life satisfaction levels of people differed between average and high levels. In this context, it was observed that the factors that had a high-level part on life satisfaction were mask, social distance, hygiene, etc., while other expressions in the scale had a moderate level part. In addition, it is among the other results that the only expression that had a low-level part in the scale was daily exercise.

Keywords: Pandemic, Coronavirus, Satisfaction, Life Satisfaction.

* Doç. Dr., Fırat Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, rifatbilgin@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1253-3851

** Doktora Öğrencisi, Fırat Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, hulyadiger@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1737-8195

Kaynak Göster:

Bilgin, Rıfat ve Hülya Di̇ğer (2021), “Küresel Salgın (COVID-19) Sürecinde Evde Yaşam Tatmini”, Alternatif Politika, 13 (2): 409-438. https://doi.org/10.53376/ap.2021.14

KÜRESEL SALGIN (COVID-19) SÜRECİNDE EVDE YAŞAM TATMİNİ
Rıfat BİLGİN & Hülya DİĞER
Alternatif Politika, Cilt 13, Sayı 2, Haziran 2021