Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012
     

Rasim Özgür DÖNMEZ

Kürt Milliyetçi Kimliğinin Kürt Popüler Müziği Sözleri Üzerinden Kurulumu

ABSTRACT. This paper analyses how Kurdish ethno-nationalism and nationalist identity have been predominantly promoted through the lyrics of popular Kurdish music, with performance, sounds and rhythms as strong support for lyrical narratives depicting Kurdish nationalism. The analysis of the lyrics is to evaluate the subject from a political science perspective, which limited the author’s methodological analysis of sounds, rhythms and performances which music anthropologists or cultural studies students often utilize. In this study, the author argues that Kurdish popular music is both constitutive and represents social positioning, in the form of Kurdish nationalism. Music is thus perceived as a means and a representation of the imaginary Kurdish nation and Kurdish popular music is a form of cultural resistance for Kurds, against Turkish state policies. This investigation firstly examines traditional and popular Kurdish music, evaluates such music in Turkey and the relationship between Kurds and the Turkish state. Secondly, musical structure in general and particularly lyrics of popular Kurdish songs, are analysed, to determine the boundaries of the Kurdish nationalist identity.

Keywords: Kurdish Nationalism, Political Violence, Popular Culture, Kurdish Music and modernization.

KÜRT MİLLİYETÇİ KİMLİĞİNİN KÜRT POPÜLER MÜZİĞİ SÖZLERİ ÜZERİNDEN KURULUMU

ÖZ. Bu çalışma, Kürt etno-milliyetçiliği ve Kürt kimliğinin Kürt popüler müziği aracılığıyla -özellikle sözleri aracılığıyla- popüler kültür üzerinden nasıl yeniden ürettiğini ve şekillendirdiğini analiz edecektir. Bu bağlamda çalışma, Kürt popüler müziğinin nasıl bir Kürt kimliği çizdiğini tartışmaya çalışacaktır. Çalışma siyaset bilimini baz aldığından dolayı müzikteki performans ve ezgi kısımları analize dahil edilmeyecektir. Bu anlamda çalışma, Kürt popüler müziğinin Kürtler açısından bir direniş işlevi görerek nasıl “hayali bir ulus” kurduğunu anlamaya çalışacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde Kürt popüler müziğinin gelişimi anlatılacak, ikinci bölümünde ise popüler müziğin sözleri analiz edilerek Kürt kimliğinin sınırlarının nasıl çizildiği analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kürt milliyetçiliği, siyasal şiddet, popüler kültür, Kürt müziği ve modernleşme.

Kürt Milliyetçi Kimliğinin Kürt Popüler Müziği Sözleri Üzerinden Kurulumu
Rasim Özgür DÖNMEZ
Alternatif Politika, Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012