Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2009
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ
     

Engin SARI

Mardin’de Kültürlerarası İletişim Ve Kültürel Kimliğin/Farkın İnşası

ÖZ. Bu makalede kültürel kimlik, çokkültürlü bir kent olarak Mardin‟de kültürlerarasılık üzerine yapılan etnografik bir araştırmanın verileriyle incelenmektedir. Kültürlerarası iletişim, kendilerini farklı kültürel gruplar/etnisiteler algılayan topluluklar ya da bu topluluklara aidiyet hisseden bireyler arasında, anlamın yaratımını, paylaşımını ve müzakeresini içeren her türlü iletişim olarak kavranmaktadır. Bu çerçevede, kültürlerarası ilişkilerin ve sınırların gözlenebileceği bir örnek ya da “bağlam” olarak Mardin‟de kültür, kültürel kimlik ve politik olanın birbiriyle nasıl eklemlendiği, farklı kültürler arasındaki iletişim ve ilişkilere odaklanılarak araştırılmaktadır. Çalışmanın dayandığı nitel veri, etnografik alan araştırmasıyla toplanmış ve bu kapsamda Mardin‟de yaşayan farklı kültürel ve etnik toplulukların üyeleri (Arap, Kürt, Türk, Süryani, Keldani ve Ermeni) ile derinlemesine görüşmeler ve katılımlı gözlem yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının kavramsal olarak tartışıldığı makalede temel olarak, geleneksel davranışçı kültür ve kültürlerarası iletişim çalışmalarından farklı olarak, etnik topluluklara ait özelliklerin iletişimi belirleyen verili bir „kültür‟ olmadığı, kültürel özgüllüklerin ve farkların dolayısıyla kimliğin, kültürlerarası iletişim(ler)de, gündelik kültürlerarası pratiklerde toplumsal olarak inşa edildiği iddiası ortaya konulmaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Kimlik, Kültürlerarasılık, Kültürlerarası İletişim, Çokkültürlülük.

INTERCULTURAL COMMUNICATION and CONSTRUCTION OF CULTURAL IDENTITY/DIFFERENCE IN MARDIN

ABSTRACT. In this study, cultural identity and interculturality are examined by the data of the ethnographic research carried out on in Mardin, a multicultural city located in the south east of Turkey. Intercultural communication is understood as any communication practices including the creations, negotiations and circulation of meaning between different cultural groups/ethnicities or individuals feeling of belonging to those cultural communities. In this context it is analyzed that how culture, cultural identity and politics are articulated by focusing intercultural communication and cultural/symbolic borders between different ethnicities and cultural communities in Mardin. This study is based on the qualitative data gathered in the ethnographic fieldwork containing participant observation and the depth interviews with some participants from different cultural and ethnic groups (Arabs, Kurds, Turks, Syrians, Armenians). Hence, the article analyses and discuses the conclusion of the ethnographic research. Therefore unlike traditional behavioralist‟s intercultural communication approach the study argues that the collective features of ethnic communities/identities do not form a community or a culture by itself. A particular culture or a ethnic community do not solely determine the communicative practices and meanings necessarily. Rather, cultural specificities and differences, namely identities, are constructed socially and politically in intercultural communication and d intercultural interactions.

Keywords: Cultural Identity, Interculturality, Intercultural Communication, Multiculturalism.

Mardin’de Kültürlerarası İletişim Ve Kültürel Kimliğin/Farkın İnşası
Engin SARI
Alternatif Politika, Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2009
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ