Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020
     

Ayşen ÜSTÜBİCİ, Ezgi İRGİL & Gözde CÖBEK

MEKÂNLA PAZARLIK: AVRUPALI GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’DEKİ REFAH VE “AYRICALIK” DENEYİMLERİ

ÖZ. Bu makale, Türkiye'de yaşayan Avrupa doğumlu göçmenlerin coğrafi eşitsizlikler ve mekâna dayalı ayrıcalıklı göçmen olma deneyimi üzerinedir. Yaşam tarzı göçü literatüründen yola çıkarak bu göçmen grubunun maddi ve duygusal anlamda iyi bir yaşam sürmelerini sağlayan göreceli ayrıcalık deneyimlerini irdelemektedir. Bu çalışma, güçlü pasaport ile gelen ayrıcalıklarının, göçmenlerin bulundukları ülkedeki yapısal, ekonomik ve politik koşullardan kaynaklanan güvencesizlik koşullarından bağımsız olmadığını göstermektedir. Bunun yanında, yaşadıkları güvencesiz durumlarla başa çıkmak için mekânla nasıl pazarlık ettiklerini açıklamaktadır. Bu bağlamda araştırmamız, ayrıcalıklı göçmenlerin hareketlilik pratiklerinden yola çıkarak “mekân pazarlıkçıları” kavramını önermektedir. Böylelikle makale, “ayrıcalık” kavramının maddi, kültürel, mekânsal ve duygusal biçimlerini tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Tartışmamızın ampirik bulguları, daha büyük bir projenin parçası olarak Türkiye'de yaşayan Polonyalı ve İngiliz göçmenlerle yapılan 18 derinlemesine görüşmeye dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mekânla Pazarlık, Avrupalı Göçmenler, Ayrıcalık, Türkiye, Yaşam Tarzı, Güçlü Pasaport.

BARGAINING WITH PLACE: EXPERIENCES OF “PRIVILEGE” BY EUROPEAN MIGRANTS IN TURKEY

ABSTRACT. This paper unpacks how European migrants living in Turkey experience their privileged status and how they engage in different forms of bargaining with place. Deriving from the literature on lifestyle migration, the article examines the experiences of relative privilege that enabled this group of immigrants to live a good life both financially and emotionally. This study shows that the privileges that come with a strong passport are not independent from the insecurity arising from the structural, economic and political conditions in the country of immigrants. It also explains how they bargain with place to deal with the precarious situations they experience. We introduce the term “place bargainers” mainly refering to the mobility practices of privileged migrants. Hence, we open up the material, cultural, spatial and affective forms of the concept of “privilege”. The empirical evidence for our argument is drawn from 18 in-depth interviews conducted with Polish and British migrants, living in Turkey as part of a larger project.

Keywords: Bargaining with Place, European Migrants, Privilege, Turkey, Lifestyle, Powerful Passports.

-----------

* Ayşen ÜSTÜBİCİ, Dr. Öğr. Üyesi, Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, austubici@ku.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1498-0025

** Ezgi İRGİL, Doktora Öğrencisi, Göteborg Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, İsveç, ezgi.irgil@gu.se, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2815-4493

*** Gözde CÖBEK, Doktora Adayı, Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, gcobek16@ku.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4732-2077

MEKÂNLA PAZARLIK: AVRUPALI GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’DEKİ REFAH VE “AYRICALIK” DENEYİMLERİ
Ayşen ÜSTÜBİCİ, Ezgi İRGİL & Gözde CÖBEK
Alternatif Politika, Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020