Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2010
     

Leyla ALPAGUT

Modernleşme Projesinin Temsilinde Önemli Bir Yapı: İsviçreli Mimar Ernst Arnold Egli ve Ankara Siyasal Bilgiler Okulu

ÖZ. Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) mimarlık ortamı, Cumhuriyet yönetiminin siyasi ve kültürel yönelimlerini açıkça ortaya koyan etkili bir dile sahiptir. Bu ortamda özellikle 1930’lar boyunca uygulanan Uluslararası Mimarlık Üslubu’nun Türkiye’ye yerleşmesinde Almanca konuşulan ülkelerden gelen mimarların önemli katkıları olmuştur. Bu mimarlardan İsviçreli Ernst Egli, özellikle başkent Ankara’daki çok sayıda tasarımı, eğitimci ve yönetici kimliği ile bu “modern” üslubun öncülerinden birisidir. Egli, Cumhuriyet yönetiminin titizlikle ve özenle ele aldığı ve açıkça prestij sembolü olarak gördüğü eğitim yapıları alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Bürosu yöneticiliği, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Şubesi yöneticiliği ve eğitimciliği ile başta eğitim yapıları olmak üzere Ankara’daki önemli kamu binalarının tasarım ve uygulamaları sözkonusu çalışmalar arasındadır. Makalemizde Ernst Egli’nin Türkiye’deki çalışmalarında belirginleşen mimarlık anlayışı ile 1936 yılında tasarımını ve yapımını gerçekleştirdiği Siyasal Bilgiler Okulu Binası özellikle Eidgenössichen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) Arşivi’nden elde edilen özgün belgeler ile tanıtılmış ve değerlendirilmiştir. Uluslararası Mimarlık Üslubunun Cumhuriyet’in “modernlik”ten beklentilerini nasıl karşıladığı, Siyasal Bilgiler Okulu binasında bu biçim dilinin nasıl kullanıldığı ve yapının başkentin mimari estetiğine nasıl bir katkı sağladığı bu makalenin ana tartışmasıdır. Makalede önce Erken Cumhuriyet Dönemi mimarlık ortamının 1920’ler ve 1930’lar kesiti kısaca ele alınmıştır. Daha sonra Ernst Egli’nin Türkiye’deki çalışmaları ve mimarlık anlayışı tanıtılmıştır. Ardından Egli’nin Ankara’daki önemli uygulamalarından olan Siyasal Bilgiler Okulu binası ele alınmış, son bölümde ise yapı, Ernst Egli mimarlığı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Errnst Egli, Siyasal Bilgiler Okulu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Yabancı Mimarlar.

AN IMPORTANT BUILDING AS FOR THE REPRESENTATION OF MODERNIZATION PROJECT: SWISS ARCHITECT ERNST ARNOLD EGLI and ANKARA POLITICAL SCIENCES SCHOOL

ABSTRACT. Architectural environment of Early Republic Period (1923-1950) has an effective language explicitly revealing political and cultural aspects of the Republic. Under such conditions, architects coming from German-speaking countries contributed quite significantly in the establishment of International Architectural Style of 30’s in Turkey. Throughout 1930s when the Building of School Political Sciences constituting the subject of the study was constructed, International Architectural Style brought to Turkey by the means of architects coming from Germany-speaking countries became effective. Enrst Egli, one of those architects, is one of the pioneers of this “modern” style with his numerous designs, and his educator and manager identity. Egli, carried out significant works in the field of educational buildings which he dealt with cautiously and fastidiously and explicitly regarded them as a symbol of prestige. Primarily educational buildings together with National Education Ministry Construction Office management, Istanbul Fine Arts Academy Architecture Branch management and teaching, design and application of important public buildings in Ankara are among the said studies. In our article, Ernst Egli’s architectural understanding which became clear with his works in Turkey and the Building of School Political Sciences of which design and construction was carried out by him in 1936 was introduced and evaluated especially by means of the original documents acquired from the archive of Eidgenössichen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ). International Architectural Style’s way of meeting of Republic’s expectation from “modernity”, it way of use of such formal language in the building of the School of Political Sciences, and this building’s contribution to the architectural aesthetics of capital was the main discussion of this article. In the article, 1920s and 1930s of architectural environment of Early Republic Period was initially dealt with in brief. Later Ernst Egli’s works in Turkey and architectural understanding were introduced. Afterwards, the building of School of Political Sciences that is one of the important applications of Egli in Ankara was dealt with, in the last section Ernst Egli architecture and Early Republic Period Architecture was evaluated.

Keywords: Errnst Egli, School of Political Sciences, Architecture of Early Republic Period, Foreign Architects.

Modernleşme Projesinin Temsilinde Önemli Bir Yapı: İsviçreli Mimar Ernst Arnold Egli ve Ankara Siyasal Bilgiler Okulu
Leyla ALPAGUT
Alternatif Politika, Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2010