Cilt 8, Sayı 1, Şubat 2016
     

Elif Çolakoğlu

NEW YORK’UN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU VE DÜZENLEYİCİ ARKA PLANI

ÖZ. Bugün New York kentinde iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri görülmektedir. Bir kıyı kenti olarak New York, artık günlük yaşamı etkileyen sıcak hava dalgaları ve fırtınalar gibi farklı iklim (değişikliği) riskleriyle yüz yüze kalmakta ve bunlar, eğer mevcut eğilimler devam edecek olursa, daha sık ve şiddetli olacaktır. Doğu kıyısına zarar veren Sandy Kasırgası, verilebilecek en son örneğidir. Kentin (dayanıklılığını) güçlendirmek için New York Kent Yönetimi, özellikle uzman bilim komitesinin oluşturulması, siyasi hedeflerinin belirlenmesi, ölçütlerin geliştirilmesi ve çevresel yönetişim ve sürdürülebilirlik için yeni kurumların oluşturulması konularını öne çıkarmaktadır. Kentin sürdürülebilirlik planı olan PlaNYC aracılığıyla, New York Kent Yönetimi, yerelde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu mevcut düzeyinden yüzde 30’un aşağısına çekebilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. 2002 yılından bu yana, söz konusu yönetim, iklim değişikliğiyle mücadelede ve kendisinin belediye düzeyinde en iyi uygulama örnekleri olarak girişimleriyle göze çarpmaktadır. Bu çerçevede, bu çalışma, kentin iklim değişikliğine (ilişkin) varsayımlarını ve bundan olumsuz etkilenen kentin hassas altyapısına (ilişkin) bazı potansiyel tehlikeleri ele almasının yanı sıra, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusundaki kapsamlı çabayı açıklamaktadır. Ayrıca kentin iklim politikasını belirleyen ve (bu politikaların) uygulanması için önemli fırsatlar sunan yerel yasal belgeleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, New York, PlaNYC, Düzenleyici Arka Plan.

ADAPTING TO CLIMATE CHANGE IN NEW YORK CITY AND REGULATORY BACKGROUND

ABSTRACT. The catastrophic effects of climate change can be seen in New York City (“NYC”) today. As of now, the NYC as a coastal city has faced different climate risks such as heat waves and storm surges, which affect everyday life citywide, and, if current trends continue, they will become more frequent and severe. Hurricane Sandy which has devastated the East Coast is just the latest example. To strengthen its resilience, the NYC Administration comes forward particularly in this regard to commissioning expert scientific advice, formulating policy goals, setting standards and developing new institutions for environmental governance and sustainability. Locally, through PlaNYC, the City’s sustainability plan, the NYC Administration has pursued several initiatives to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, with mostly 30 percent below current levels by 2030. Since 2002, the Administration stands out challenging climate change and its initiatives which are the examples of best practices at the municipal level. In this framework, this study describes the comprehensive effort to reduce GHG emissions, as well as provides NYC’s climate change projections and some of the potential risks to the NYC’s critical infrastructure posed by climate change. Also local legal documents determining the City’s climate policy and offering significant opportunities for implementation is examined.

Keywords: Climate Change, New York City, PlaNYC, Regulatory Background.

NEW YORK’UN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU VE DÜZENLEYİCİ ARKA PLANI
Elif Çolakoğlu
Alternatif Politika, Cilt 8, Sayı 1, Şubat 2016