Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2014
     

Ulaş Başar GEZGİN

OMNIPRESENT AND OMNIPOTENT AUTHORITARIANISM: AUTHORITARIAN MEDIA VS SOCIAL MEDIA?

ABSTRACT. This study reviews the empirical works on authoritarianism and discusses the distinctions between mainstream media (MM) and social media with regard to the major communication theories, models and approaches. For that purpose, political psychological research on right-wing authoritarianism (RWA) which consists of 3 dimensions (authoritarian submission, authoritarian aggression and conventionalism) is reviewed. In the previous research, RWA is found to be associated with a set of variables such as support for war, military intervention, attitudes toward violence, prejudice, age and cohort, endorsement of traditional gender roles, sexually aggressive beliefs etc. The presentation of the links between authoritarianism and intergroup relationships is followed by the discussion of RWA and social dominance orientation (SDO). The former refers to submissive authoritarians (masses), while the latter corresponds to dominating authoritarians (leaders). Previous research shows that authoritarians follow the norms set by authorities; and when the norms are not clear, they resort to other sources. For them, the world is a dangerous place, full of threats. Thus, authoritarianism appears as a response to feelings of threat. The critique of the individualism in early and recent authoritarianism studies leads the researchers to develop the notion of group authoritarianism which fares better with the complementary position of RWA and SDO. A contribution of this line of research is the emphasis on interactivity of authoritarian dispositions, feelings of threat, in-group identification and social context. Just like group authoritarianism, SDO provides a framework on the basis of groups. Not pathologizing the subject, SDO researchers investigate beliefs on social hierarchy and egalitarianism. The next discussion involves the notion of left-wing authoritarianism. Together, these provide the background for laborating on authoritarianism, media and social media. The paper ends with future research ideas.

Keywords: Political Psychology, Authoritarianism, Right-wing authoritarianism, the Mainstream Media, and Social Media.

HAZIR VE NAZIR VE KADİR-İ MUTLAK YETKECİLİK: YETKECİ MEDYA VS. SOSYAL MEDYA?

ÖZ. Bu çalışmada yetkecilikle ilgili görgül çalışmalar aktarılıp ana-akım medya ile sosyal medya arasındaki ayrımlar, belli baslı iletişim kuramları, modelleri ve yaklaşımları üzerinden tartışılıyor. Bu amaçla, 3 boyuttan oluşan (yetkeci itaat, yetkeci saldırganlık ve görenekçilik) sağkanat yetkecilik (SKY) üstüne yapılan politik psikolojik araştırmalar gözden geçiriliyor. Önceki araştırmalarda, SKY’nin savaşa ve askeri müdahaleye destek, şiddet tutumları, önyargı, yas ve kuşak, geleneksel cinsiyet rollerinin onaylanması, cinsel olarak saldırgan inançlar gibi bir küme değişkenle ilişkili olduğu bulunuyor. Yetkecilik ve gruplar arası ilişkiler arasındaki bağlantıların sunulusunu, SKY ve toplumsal baskınlık yönelimi (TBY) tartışması izliyor. İlki, itaatkâr yetkecilere karşılık gelirken (kitleler); ikincisi, baskı kuran yetkecilere (liderler) denk geliyor. Önceki araştırmalar, yetkecilerin, yetkililerin belirlediği normları izlediğini ve normlar, açık seçik olmadığında, başka kaynaklara yöneldiklerini gösteriyor. Onlar için, dünya, tehditlerle dolu tehlikeli bir yer. Bu nedenle, yetkecilik, tehdit hissine karsı bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Erken dönem ve güncel yetkecilik çalışmalarındaki bireycilik eleştirisi, araştırmacıları, SKY ile TBY’nin tamamlayıcı konumuyla daha uyumlu olan grup yetkeciliği kavramını geliştirmeye yöneltiyor. Bu yöndeki araştırmaların katkısı, yetkeci eğilimlerle, tehdit hissinin, iç-grup özdeşleşmesinin ve toplumsal bağlamın etkileşimine yapılan vurgu oluyor. Grup yetkeciliginde de olduğu gibi, TBY, gruplar üzerinden gelişen bir çerçeve sağlıyor. TBY araştırmacıları, konuya hastalık gibi bakmayarak, toplumsal hiyerarşi ve eşitlikçiliğe ilişkin inanışları inceliyorlar. Bir sonraki tartışma, sol-kanat yetkecilige ilişkin. Bunlar, birlikte, yetkecilik, medya ve sosyal medya üstüne bir inceleme yapmak için bir arka plan sağlıyorlar. Çalışma, gelecek çalışmalar için çeşitli önerilerle sona eriyor.

Anahtar Kelimeler: Politik Psikoloji, Yetkecilik, Sagkanat Yetkecilik, Anaakım Medya ve Sosyal Medya.

OMNIPRESENT AND OMNIPOTENT AUTHORITARIANISM: AUTHORITARIAN MEDIA VS SOCIAL MEDIA?
Ulaş Başar GEZGİN
Alternatif Politika, Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2014