Cilt 3, Sayı 2, Eylül 2011
     

Muharrem Hilmi ÖZEV

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm

ÖZ. Tunus ve Mısır‟da rejimlerin hızla düşmesi diğer Arap ülkelerinin tamamını etkilemiş ve bölgede bir değişim süreci başlatmıştır. Bölgenin kendi iç dinamikleri kadar, Batılı ülkelerin bölge ile ilgili algılamalarında ve gelecek projeksiyonlarında görülen değişiklikler bu sürecin başlamasında etkili olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinin ardından uygulanan kimlik politikaları ve ekonomik sıkıntılar da son gelişmelerin temel nedenleri arasında yer almıştır. Bölgede genç nüfusun ve yoksulluğun hızla artması, polis devleti uygulamaları ve insan hakları ihlalleri, vb. nedenler değişime neden olan bölgesel iç dinamikleri teşkil etmiştir. Ortadoğu'daki radikal hareketlerin Batı için tehlikeli boyutlara ulaşması ve Batı'nın liberal pazarlara ve yatırım alanlarına duyduğu ihtiyacın artması, Batı'yı bölge için demokrasi çağrıları yapmaya itmiştir. Önümüzdeki dönemde demokratik taleplerin ve bölge halkları arasında etkileşimin artması, Mısır ile birlikte Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin had safhaya erişmesi, İsrail'in mevcut politikalarını gözden geçirmek zorunda kalması, Batı ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanması beklenilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Kuzey Afrika Ülkeleri, Değişim, Dönüşüm.

POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATION IN THE MIDDLE EASTERN AND NORTH AFRICAN COUNTRIES

ABSTRACT. Fall of the regimes in Tunisia and Egypt have impacted all the other Arab countries and commenced a period of change in the Middle East and North Africa. Alterations in the internal dynamics of the region and in the perceptions and future projections of the western countries have taken effect in this change. Identity politics which was implemented after the collapse of the Ottoman Empire and economic troubles have taken place among the leading motives of the latest developments. The rapid increase of young population and poverty in the region, police state practices and human rights abuses, etc. have constituted the regional dynamics of the change. The fact that the radical movements in the region attained dangerous dimensions and increase in the needs of the western countries to liberal markets and investment areas have led the western countries to call for democracy for the countries of the region. In the coming period, quest for qualified democracies and interaction among the countries of the region will increase; activities of Egypt and Turkey in the region will reach to an ultimate level, Israel will be forced to review its current policies, relations between the West and the countries of the region will be redefined.

Keywords: Middle Eastern, North African Countries, Change, Transformation.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm
Muharrem Hilmi ÖZEV
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 2, Eylül 2011