Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2014
     

Derya KÖMÜRCÜ

Partili Olmak: Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri

ÖZ. Siyasi partiler literatürü içinde partiler, ağırlıklı olarak tarihsel kökenleri, ideolojik dayanakları, seçim performansları ve toplumsal tabanları çerçevesinde incelenmekte, nadiren örgüt olma özellikleriyle ele alınmaktadır. Parti örgütüne yönelik sınırlı ilginin özünü de bir boyutuyla parti merkez yönetimi, parlamentodaki parti temsilcileri ve tabandaki parti teşkilatı arasındaki güç ilişkileri; bir başka boyutuyla parti içi hizipler arasındaki güç mücadelelerinin analizi oluşturmaktadır. Ancak ideolojik ve toplumsal boyutlarının ötesinde siyasi partileri karakterize eden en temel özellik, birer örgüt olmalarıdır. Partiler formel kurallar çerçevesinde yapılanan, herkesin yapacağı iş temelinde sorumluluklarının tanımlandığı hiyerarşik örgütlerdir. Bununla birlikte formel yapının ötesinde bir enformel ilişkiler düzeni de partilerin varoluşu ve işleyişi açısından belirleyici önemdedir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beşiktaş ilçe örgütündeki gençlik örgütlenmesi üzerine odaklanan bu makale, parti örgütünün genç üyeleri partili haline getirme sürecini ve örgütsel yapının bu süreçte yarattığı etkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Gençlik Kolları, partiye yeni katılan genç üyelerin örgütün yazılı olan ve olmayan kurallarını nasıl içselleştirdiğini; aynı zamanda da kendi ilişki ağlarını nasıl inşa ettiğini gözlemlemek açısından önemli veriler sunmaktadır. CHP Beşiktaş lçe Örgütü içinde Gençlik Kolları’na yeni katılan üyeler, ilçe gençlik kolu yöneticileri ve parti ilçe örgütü yöneticileriyle geçekleştirilen derinlemesine mülakatlar sonucunda eldee dilen veriler çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, genç üyelerin bir örgüt olarak CHP içindeki siyasal toplumsallaşma süreçleri; gençlerin, örgüt kimliğini edinme aşamasında etkili olan formel ve enformel süreçler ile üyelerin örgüt içinde sahip olduğu sosyal ağlar; ve CHP’nin üyelerine bir parti kimliği ile ortak değer, norm ve hedefler kazandırma süreçleri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasi Parti, Gençlik Kolları, CHP, Siyasal Toplumsallaşma.

 

ABSTRACT. The literature on political parties mainly focus on the historical roots, ideological foundations, electoral performances and social basis of the parties. Works on “the party as an organization” are extremely rare. Generally those studies of party organization aim to analyze the power relations between the central party office, the parliamentarian group of the party and the local branches. However, beyond their ideological and social aspects, political parties are organizations. They are hierarchical organizations that operate according to formal rules. In addition to that, informal relations are also very important to comprehend the functioning of political parties.

The main purpose of this research, which concentrates on the youth organization of the Republican People’s Party’s local branch in Be ikta , is to understand the socialization process in the party and the role of the organizational structure in this process. The data used in this work are collected from in-depth interviews made with young members, young party executives and also local party executives. Youth organization of a party is a place where young members adopt the written and unwritten rules, norms and values of the party. They enter into or form new networks to become an essential member of the party. In this context, the article analyzes the political socialization of young RPP members; the formal and informal processes that are crucial in the formation of the party identity; and how the RPP imposes its common values, norms and goals to its new members.

Keywords: Political Party, Youth Organization, the RPP, Political Socialization.

Partili Olmak: Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri
Derya KÖMÜRCÜ
Alternatif Politika, Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2014