Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2010
     

Siret HÜRSOY

Rethinking Nationalism: The Hazy Concept in International Relations

ABSTRACT. It is rather difficult to pin down the meaning when one considers the veritable plethora of problems that the concept of nationalism presents. The foremost difficulty is the lack of a common understanding among scholars and academics about the problems that emanate from the definitions of nationalism. In order to rethink and analyse the hazy concept of nationalism, the evolution of the concept of nationalism from being a natural phase in the evolution of human society to the argument of it being a constructed complex mythology, as held by Ernest Gellner, Benedict Anderson, Anthony D. Smith, Eric J. Hobsbawm, and James Mayall, will be the general focus of this article. This article will however concentrate on analysing the rationalisation of the “mythical construct” argument by examining the most important three precepts – ethnicity, culture and language – posited and then reach to a conclusion by manifesting how these have served and are continuing to serve as ethical and moral problems for international relations.

Keywords: Nationalism, Nation, Ethnicity, Community, Culture, Self-determination.

MİLLİYETÇİLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BELİRSİZ KAVRAM

ÖZ. Milliyetçiliğin ortaya koyduğu gereğinden daha fazla sorunları göz önünde bulundurarak milliyetçilik kavramının anlamını açıklayabilmek oldukça zordur. En başta gelen zorluklardan birisi ise, milliyetçiliğin tanımından kaynaklanan sorunlar hakkında bilim adamları ve akademisyenler arasında ortak bir anlayışa varılamamasıdır. „Bulanık‟ milliyetçilik kavramını analiz edebilmek ve tekrar gözden geçirebilmek için milliyetçilik kavramının evrimini insan topluluğunun evriminin doğal bir aşaması olmasından, yapılandırılmış karmaşık bir “söylen-bilim” (complex mythology) olması tezine – ki Ernest Gellner, Benedict Anderson, Anthony D. Smith, Eric J. Hobsbawm ve James Mayall böyle düşünmekte – bu makalenin genel odak noktası olacaktır. Bu makale “söylencesel yapı” (mythical construct) tezinin savunmasını ortaya konan en önemli üç temel prensiple – etniklik, kültür ve dil – sınamaya çalışarak rasyonelleşmeyi analiz edecektir. Daha sonra ise bu ortaya konmuş ve konacak olan temel prensiplerin nasıl oluyor da uluslararası ilişkilerde hala sorun olmaya devam ettiğinin açıkça belirtilmesiyle sonuca ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimler: Milliyetçilik, Ulus, Etniklik, Cemaat, Kültür, Self-determinasyon.

Rethinking Nationalism: The Hazy Concept in International Relations
Siret HÜRSOY
Alternatif Politika, Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2010