Cilt 16, Sayı 2, Haziran 2024
     

Esra TÜYLÜOĞLU

SİYASAL REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ: XIV. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KULLANILAN “AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ” VE “HAYDİ TÜRKİYE!” REKLAM FİLMLERİ ÖRNEĞİ

ÖZ. Günümüzde kitle iletişim araçlarından faydalanılarak hazırlanıp uygulanan siyasi reklamlar, siyasi kampanyaların gerçekleştirildiği dönemin en aktif araçları arasındadır. Gerçekleştirilen siyasal reklam kampanyaları sayesinde, seçmenlerin ikna yöntemleri aracılığıyla etkilenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, siyasal reklamlar çerçevesinde planlanmış olan mesaj stratejileri ile siyasi adayların ve partilerin başarılarını arttırabileceği ve iktidara yükselebileceği iddiasında bulunulur. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı; XIV. Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan “Aşkınan Çalışan Yorulmaz” ve Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan “Haydi Türkiye!” isimli reklam filmlerinin göstergebilimsel analizlerinin yapılarak incelenmesidir. Çalışmada göstergebilimsel yöntemden faydalanılmıştır. Genel betimleme, anlatı yapısı, hedef kitle ve anlamlandırma kategorilerinde yapılan analizler ve elde edilen bulgular neticesinde, “Aşkınan Çalışan Yorulmaz” reklam filminde “var olan düzenin devam etmesinin gerekliliği üzerinde durulduğu, bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirebileceği” vurgusu ön plana çıkarken, “Haydi Türkiye!” reklam filminde “var olan düzenin değişmesinin gerekliliği ve bunun için oy kullanılmasının önemi” üzerinde durulmuştur. Her iki reklam filminde hedef kitlenin aynı olması, göstergelere de yansımış ve benzer gösteren-gösterilen şemaları elde edilmiştir. Buna karşın, “Aşkınan Çalışan Yorulmaz” reklam filminde “cami” ve “tünel”, “Haydi Türkiye!” reklam filminde ise “engelli birey” ile “sosyal medya” gösteren-gösterilen şemalarında dikkat çeken farklılıkları oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Siyasal Reklam, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Sosyal Medya, YouTube.

SEMIOTIC ANALYSIS OF POLITICAL ADVERTISEMENTS: THE EXAMPLE OF “AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ” AND “HAYDİ TÜRKİYE!” ADVERTISEMENT FILMS USED IN THE XIV. PRESIDENTIAL ELECTIONS

ABSTRACT. Today, political advertisements prepared and implemented using mass media are among the most active tools of the period in which political campaigns are carried out. Thanks to the political advertising campaigns carried out, it’s aimed to influence the voters through persuasion methods. In this way, it’s claimed that political candidates and parties can increase their success and rise to power with the message strategies planned within the framework of political advertisements. Based on that point, the aim of the research is to conduct semiotic analyses of the advertising films titled “One Who Works with Love Never Tires” prepared for Recep Tayyip Erdoğan and “Come on Türkiye!” prepared for Kemal Kılıçdaroğlu, candidates in the XIVth Presidential Elections, with the purpose of examining their structures. Semiotic method was used in the study. As a result of the analyzes and findings obtained in the categories of general description, narrative structure, target audience and meaning, the emphasis in the commercial film “One Who Works with Love Never Tires” comes to the fore that “the necessity of continuing the existing order is emphasized and only Recep Tayyip Erdoğan can achieve this”. “Come on Türkiye!” emphasized “the necessity of changing the existing order and the importance of voting for this”. The fact that target audience was the same in both commercials was reflected in the indicators and similar signifier-signified schemes were obtained. However, in the “One Who Works with Love Never Tires” commercial, it has created noticeable differences in the signifier-signified schemes with “mosque” and “tunnel,” while in the “Come on Turkey!” commercial, it highlights distinctions with “disabled individual” and “social media”.  

Keywords: Semiotics, Political Advertising, Presidential Elections, Social Media, YouTube.

* Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniv., Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü, İzmir, Türkiye, dresratuyluoglu@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8554-6293

Kaynak Göster:

Tüylüoğlu, Esra (2024), "Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: XIV. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Kullanılan 'Aşkınan Çalışan Yorulmaz' ve 'Haydi Türkiye!' Reklam Filmleri Örneği", Alternatif Politika, 16 (2): 327-360. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2024.12

SİYASAL REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ: XIV. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KULLANILAN “AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ” VE “HAYDİ TÜRKİYE!” REKLAM FİLMLERİ ÖRNEĞİ
Esra TÜYLÜOĞLU
Alternatif Politika, Cilt 16, Sayı 2, Haziran 2024