Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011
     

Tayyar ARI & Ferhat PİRİNÇÇİ

Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Balkan Politikası

ÖZ. Soğuk Savaş sonrası dönemde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasıyla Balkanlarda bir güç boşluğu oluşmuş ve bu durum, Balkanlarda çatışmaların ve istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan istikrarsızlıklar, yeni dönemde ABD’nin küresel çıkarlarını doğrudan ve dolaylı etkileme potansiyeline sahipti. Bu nedenle ABD’nin inisiyatif üstlenmesiyle, çatışmalar daha fazla büyümeden çeşitli müdahalelerde bulunulmuştur. Çalışma, ABD’nin Soğuk Savaş sonrasındaki Balkan politikasını, Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya krizleri özelinde analiz etmektedir. Washington’un söz konusu krizlerde harekete geçmesine neden olan faktörler ile kriz sonrası angajmanlarını dikkate alarak geleceğe yönelik öngörülerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda ister Kosova’nın bağımsızlık ilanının ardından yaşanacak olası gerilimler, ister Bosna barışının çökmesi isterse Makedonya’daki istikrarsızlığın artması ihtimali olsun, ABD’nin bölgeye yönelik politikasında elde ettiği stratejik avantajı korumaya yönelik bir politika izleyeceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Dış Politikası, ABD’nin Balkan Politikası, Bosna-Hersek Krizi, Kosova Krizi, Makedonya Krizi.

BALKANS POLICY OF THE U.S. AFTER THE COLD WAR

ABSTRACT. The power vacuum which was emanated with the demise of Yugoslavia Federal Republic has caused conflicts and created instability in the post-Cold War era. The instabilities that arose have had the potential to affect the global interests of the U.S. directly and indirectly. That’s why the U.S. took the initiative and some interventions were made in order to provide stability in the region. This study analyses the Balkans policy of the U.S. in the post-Cold War era by focusing on the Bosnian, Kosova and Macedonian crisis. The study makes predictions by examining the factors that caused the U.S. to take the initiative as well as American post-conflict engagement. In this context whether the possible tensions with the declaration of independence of Kosova and the collapse of Bosnian peace or the possibility of the rise of instability in Macedonia thought, the paper claims that the U.S. would pursue a foreign policy that protects its strategic advantage which once gained with the earlier interventions.

Keywords: American Foreign Policy, Balkans Policy of the U.S., Bosnian Crisis, Kosova Crisis, Macedonia Crisis.

Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Balkan Politikası
Tayyar ARI & Ferhat PİRİNÇÇİ
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011