Cilt 16, Sayı 1, Şubat 2024
     

Burcu ALBAYRAK DÖNMEZ

SOĞUK SAVAŞÇI HEGEMONİK ERKEKLİK: DEMOKRAT PARTİ VE MENDERES ÖRNEĞİ

ÖZ. Soğuk Savaşçı erkeklik, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki iki kutuplu dünya sisteminin antagonistik siyaset anlayışıyla şekillenmiştir. Nükleer silahlanma yarışlarının, rekabetin, ideolojik kamplaşmanın yarattığı kaos ortamı güç ve güvenliğe olan ihtiyacı daha da arttırmış ve bu konjonktürde zamanın erkeklik biçimini militarist öğeler oluşturmuştur. Bu bağlamda, bu çalışma Soğuk Savaş döneminde erkekliğin iç ve dış politikada nasıl üretildiğini ve Türkiye’de Demokrat Partili yıllarda siyasal alana nasıl yansıdığını incelemektedir. Bu amaçla çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde erken Soğuk Savaş döneminde erkekliği şekillendiren unsurlar ve dönemin hegemonik erkekliği “eril koruma mantığı” kavramı çerçevesinde tartışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde erken dönem Soğuk Savaş erkekliğinin Türkiye’nin Demokrat Partili yıllarını kapsayan (1950-1960) döneme yansımasına odaklanacaktır. Son bölümde ise, Soğuk Savaş dönemi liderlerinden biri olarak Adnan Menderes üzerinden erkeklik okuması yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaşçı Erkeklik, Hegemonik Erkeklik, Adnan Menderes, Demokrat Parti, Eril Koruma Mantığı.

COLD WARRIOR HEGEMONIC MASCULINITY: THE CASE OF DEMOCRAT PARTY AND MENDERES

ABSTRACT. The Cold Warrior masculinity was shaped by the antagonistic political understanding of the bipolar world system after the World War II. The chaotic environment that emerged from the militarization of the world ­–nuclear arms races, competition and ideological polarization– created the form of masculinity of the period. This study examines how Cold war-era hegemonic masculinity was reflected and produced in domestic and foreign policy during the Democrat Part years in Turkey. In this context, the study consists of three sections. The first section evaluates the elements shaping the hegemonic masculinity within the conceptual framework of the "logic of masculinist protection". The second section focuses on the reflection of the early Cold War masculinity on Turkey's Democrat Party years (1950-1960). The last section analysis Adnan Menderes’s domestic and foreign policy understanding along with his persona within the context of hegemonic masculinity.   

Keywords: Cold Warrior Masculinity, Hegemonic Masculinity, Adnan Menderes, Democrat Party, The Logic of Masculinist Protection.

* Dr., Bağımsız Araştırmacı, burcualbayrak34@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7036-3750

Kaynak Göster:

Albayrak Dönmez, Burcu (2024), "Soğuk Savaşçı Hegemonik Erkeklik: Demokrat Parti ve Menderes Örneği", Alternatif Politika, 16 (1): 62-90. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2024.03

SOĞUK SAVAŞÇI HEGEMONİK ERKEKLİK: DEMOKRAT PARTİ VE MENDERES ÖRNEĞİ
Burcu ALBAYRAK DÖNMEZ
Alternatif Politika, Cilt 16, Sayı 1, Şubat 2024