Cilt 4, Sayı 1, Şubat 2012
     

Muhittin ATAMAN & Yurdanur KUŞÇU

Suudi Arabistan'daki Siyasal ve Toplumsal Hareketlerin Gelişimini Etkileyen Faktörler

ÖZ. Bu çalışmada Ortadoğu’nun en önemli siyasal ve ekonomik aktörlerinden biri olan Suudi Arabistan’daki siyasal ve toplumsal muhalefet hareketleri analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde ülkedeki muhalefet hareketlerini ortaya çıkaran tarihsel arkaplan üzerinde durulmuştur. Devletin kuruluş mücadelesi ile ulus-devletleşme ve modernleşme süreci hem devletin resmi söyleminin hem de ülkedeki muhalefet hareketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Suudi Arabistan’daki siyasal ve toplumsal muhalefet hareketlerinin gelişimini etkileyen temel faktörler çalışmanın asıl konusunu teşkil etmektedir. Bu bağlamda petrolün bulunması ve kullanılması, pan-İslamizm ile pan-Arabizm arasındaki rekabet, İran İslam Devrimi, Kuveyt’in işgali ve Körfez Savaşı ile 11 Eylül Saldırıları ülkedeki siyasal ve toplumsal muhalefet hareketlerini etkileyen temel unsurlar olarak incelenmiştir. Tarihsel sırlama ile ele alınan bu faktörler, aslında ülkenin ekonomi-politik tarihinin de bir özeti anlamına gelmektedir. Sonuç bölümünde ise 2011 yılında yaşanan Arap Baharı’nın Suudi Arabistan siyaseti ve toplumunu dönüştürebilecek son önemli gelişme olarak ele alınmıştır. Bütün bölgeyi, özellikle Arap dünyasındaki dengeleri değiştiren son halk hareketinden Suudi Arabistan’ın etkilememesi mümkün değildir. Dolayısıyla Suudi Rejimi siyasi ve toplumsal değişimden kaçamaz.

Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, Siyasal ve Toplumsal Muhalefet Hareketleri, Vahhabilik

FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF POLITICAL AND SOCIAL MOVEMENTS IN SAUDI ARABIA

ABSTRACT.  This study analyzes political and social opposition movements in Saudi Arabia, one of the most important political and economic actors in the Middle East. In the first part of the study, historical background which is the basis of political and social opposition movements in the country will be examined. The struggle for statehood and the processes of the nationstate and modernization paved the way for the emergence of both the official state discourse and opposition movements in the country. Factors that influence the development of political and social opposition movements in Saudi Arabia are the main subject of this study. In this context, the discovery and the usage of oil, the competition between pan-Islamism and pan-Arabism, the Iranian Islamic Revolution, the occupation of Kuwait and the Gulf War and September 11 attacks are examined as the main factors influencing opposition movements in Saudi Arabia. As a matter of fact, these factors, which are analyzed chronologically, indicate the political and economic history of the country. The impact of the Arab Spring of 2011 on Saudi Arabian politics and society is analyzed in the last part of the study. The last popular movements has changed the regional balances, especially those in the Arab world, will also influences Saudi Arabia. Therefore, the Saudi regime cannot escape from political and social change.

Keywords: Saudi Arabia, Political and Social Opposition Movements, Wahhabism.

Suudi Arabistan'daki Siyasal ve Toplumsal Hareketlerin Gelişimini Etkileyen Faktörler
Muhittin ATAMAN & Yurdanur KUŞÇU
Alternatif Politika, Cilt 4, Sayı 1, Şubat 2012