Cilt 10, Sayı 1, Şubat 2018
     

Ferhat ARSLAN

THE CLASH OF DEFINITIONS: A CRITICAL REVIEW OF FIELD AND FIELDWORK IN ETHNOMUSICOLOGY

ABSTRACT: Over the last century, the concept of fieldwork and its implementation in ethnographic disciplines such as anthropology and ethnomusicology have undergone various changes. Following certain political, cultural and social trends, fieldwork is now considered more than a simple data collection method. The positioning of the field, which was mainly in the direction of east and characteristically exotic, gradually loses its validity. Today, geographically and mentally shifting characteristics of the field concept leads the discovery of new horizons and forces researchers to correct their approaches. Through analyzing the established terminology and closely related identity politics, this paper critically reviews ethnomusicological fieldwork and the positioning of its actors.

Keywords: Field, Fieldwork, Ethnomusicology, Terminology, Identity.

TANIMLARIN ÇATIŞMASI: ETNOMÜZİKOLOJİDE ALAN VE ALAN ÇALIŞMASININ ELEŞTİREL BİR İNCELEMESİ

ÖZ: Geçtiğimiz yüzyıl boyunca alan çalışması kavramı ve bu kavramın antropoloji ve etnomüzikoloji gibi etnografik disiplinlerdeki uygulanışı çeşitli değişiklikler geçirmiştir. Belli siyasi, kültürel ve sosyal eğilimleri takiben, alan çalışması artık basit bir veri toplama yönteminden daha fazlası olarak kabul edilmektedir. Alanın özellikle doğu yönündeki ve karakteristik olarak egzotik konumlandırılması geçerliliğini giderek kaybetmektedir. Günümüzde alan kavramının coğrafi ve zihinsel olarak değişen özellikleri yeni ufuklar keşfedilmesine neden olmuş ve araştırmacıların yaklaşımlarını gözden geçirmelerini zorunlu kılmıştır. Bu yazı, yerleşik terminolojiyi ve yakından ilişkili kimlik politikalarını analiz ederek etnomüzikolojide alan çalışmasını ve aktörlerinin konumlandırılmasını eleştirel olarak incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Alan, Alan Çalışması, Etnomüzikoloji, Terminoloji, Kimlik.

THE CLASH OF DEFINITIONS: A CRITICAL REVIEW OF FIELD AND FIELDWORK IN ETHNOMUSICOLOGY
Ferhat ARSLAN
Alternatif Politika, Cilt 10, Sayı 1, Şubat 2018