Özel Sayı, Aralık 2017
     

İzzet ARI

THE INTERCONNECTION BETWEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THE CLIMATE CHANGE NEGOTIATIONS: THE PARIS AGREEMENT CASE

ABSTRACT: The year of 2015 was an important milestone in terms of new progresses in development and climate change areas. Adopted Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement for climate change were two successful issues because of country-driven and comprehensive processes. SDGs which replaced to Millennium Development Goals (MDGs), includes 17 goals and 169 targets. The Paris Agreement aims to reduce greenhouse gas emissions. There are significant direct and indirect interconnections between SDGs and the Paris Agreement. Due to negotiations of the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and SDGs continued in different platforms, both the Agreement and SDGs could not sufficiently provide input for each other. There is still room to ensure alignment between these two processes and outcomes while implementation, monitoring and reporting of the Paris Agreement and SDGs. In this paper, the key elements of the Paris Agreement, namely, adaptation, mitigation, finance, capacity building, technology transfer, cooperation and partnerships are determined, then these elements are tracked under the SDGs in order to analyze the connections and missing parts between SDGs and Paris Agreement. The findings present that the direct linkages between SDGs and Paris Agreement were not strong but, there are substantial and implicit interconnections among the Agreement and SDGs. Countries should nationalize their own SDGs targets and respective indicators in order to integrate climate change issue in their national development agenda.

Keywords: SDGs, Climate Change, Paris Agreement.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ ARASINDAKİ BAĞ: PARİS ANLAŞMASI ÖRNEĞİ

ÖZ: 2015 yılı kalkınma ve iklim değişikliği alanında yeni gelişmeler bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. Kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve iklim değişikliği için Paris Anlaşması ülke temelli ve kapsayıcı süreçleri esas alması nedeniyle iki başarılı vakadır. SKH, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) yerini alan 17 amaç ve 169 hedefi içermektedir. Paris Anlaşması, sera gazı emisyonlarını azaltmasını amaçlamaktadır. SKH ve Paris Anlaşması arasında doğrudan ve dolaylı olarak bağlantılar mevcuttur. SKH’lerin ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) altındaki Paris Anlaşmasının müzakerelerinin farklı platformlarda olması nedeniyle iki süreç birbirine yeterince girdi sağlayamamıştır. Paris Anlaşması ve SKH’lerin uygulanması, izlenmesi ve raporlanması sırasında bu iki süreç ve sonuçların uyumlaştırılmasını sağlamak için hala imkân bulunmaktadır. Bu çalışmada Paris Anlaşmasının ana unsurlarından olan azaltım, uyum, teknoloji transferi, finans, kapasite geliştirme ve işbirliği ile ortaklıklar üzerinden SKH’ler izlenerek SKH ile Paris Anlaşması arasındaki bağlantı ve kopukluklar analiz edilmiştir. Bulgular SKH ile Paris Anlaşması arasında doğrudan güçlü bir bağın olmadığını ancak kısmi ve zımni olarak SKH ile Anlaşma arasında bağlantının olduğunu göstermektedir. Ülkeler, iklim değişikliği meselesini ulusal kalkınma gündemine entegre etmek için kendi SKH hedeflerini ve ilgili göstergelerini ulusallaştırmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: SKH, İklim Değişikliği, Paris Anlaşması.

THE INTERCONNECTION BETWEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THE CLIMATE CHANGE NEGOTIATIONS: THE PARIS AGREEMENT CASE
İzzet ARI
Alternatif Politika, Özel Sayı, Aralık 2017