Özel Sayı, Mayıs 2018
     

Nihal DURMAZ

THE REAL FUNCTION OF THE “DISASTER LAW” IN THE URBAN DEVELOPMENT OF ISTANBUL

ABSTRACT: After the “Disaster Law” came into force, urbanization of Istanbul entered in a new turn. This article discusses the real function of this law in Istanbul's urbanization process, based on data obtained from field studies conducted in two towns of İstanbul (Sarıgöl and Tozkoparan). By answering to the questions of how the concept of environmental risk manifests itself in the urban development and what the “Disaster Law” changed in the urban process, this text aims to show that the disaster risks become a powerful tool for the for the implementation of urban policies desired by the authorities. In this regard, the first part of the text speaks about the emergence of the "Disaster Law". And the second part, by analyzing the law and its application in two different areas, gives the characteristics of this law and its impacts on these places.

Keywords: World City, Urban Renewal, Disaster Risk, Prevention Policy, Disaster Law.

ÖZ: “Afet Yasasının” yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'un kentleşmesi yeni bir döneme girdi. Bu makale İstanbul'un iki ilçesinde (Sarıgöl ve Tozkoparan) yapılan saha çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak İstanbul'un kentleşme sürecinde bu yasanın gerçek işlevini tartışıyor. Çevresel risk kavramının kentsel gelişmede nasıl kendini gösterdiğine ve "afet yasasının” kentsel süreci nasıl değiştirdiğine dair soruları yanıtlayarak, bu metin afet risklerinin arzulanan kentsel politikaların uygulanması için güçlü bir araç haline geldiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, metnin ilk kısmı, "afet yasasının” ortaya çıkışı ile ilgilidir. İkinci kısım ise, yasayı ve iki farklı alanda nasıl uygulandığını analiz ederek, bu yasanın özelliklerini ve bu yerlere olan etkilerini içerir.

Anahtar Kelimeler: Dünya Kenti, Kentsel Dönüşüm, Afet Riski, Önleme Politikası, Afet Yasası.

THE REAL FUNCTION OF THE “DISASTER LAW” IN THE URBAN DEVELOPMENT OF ISTANBUL
Nihal DURMAZ
Alternatif Politika, Özel Sayı, Mayıs 2018