Cilt 10, Sayı 1, Şubat 2018
     

Onur Güneş AYAS

THE SOCIO-HISTORICAL BACKGROUND OF THE CLASSIFICATIONS ON POPULAR MUSIC IN TURKEY AND THE WEST: A COMPARISON BETWEEN THE HIERARCHIES OF TASTE

ABSTRACT: The theoretical framework built in the West to classify popular music reflects the socio-historical characteristics of the Western societies. This paper argues that this framework is not suitable to understand the music debates in Turkey. Art/popular music (or high/low music) distinction in Western music discourses have reflected a class-based hierarchy of taste. Ottoman-Turkish example differs from this model in many respects. Due to lack of a Western-type aristocracy, land owner ruling class and clergy, Ottoman classical music has developed as a kind of urban music open to all classes of society, exceeding the limits of class-based musical genres and styles. With the start of the Westernization era, however, the East-West distinction reflected in the famous alaturka-alafranga debate has become the yardstick to determine the place of a certain piece of music in the hierarchy of taste built by the Westernizing elites. As a reaction, traditional art music has been popularized by the urban people and oriental melodies have come to express their opposition against the cultural policies of the Westernizing elites. Popular music and arabesk debates are in one way a revised and transformed version of the early republican music debates based on the East-West dichotomy. As a result, Western-type classifications such as art/popular, highbrow/lowbrow music have not worked in the same way when classifying Turkish music. The complex story of popular music in Turkey results from the cultural distinctions shaped by the Westernization process and the distinctive class structure of Turkey that has given rise to a distinctive music tradition during the Ottoman period as well.

Keywords: Sociology of Music, Popular Music, Arabesk, Ottoman-Turkish Music, Hierarchies of Taste.

BATIDA VE TÜRKİYE’DE POPÜLER MÜZİKLE İLGİLİ SINIFLANDIRMALARIN SOSYO-TARİHSEL ARKAPLANI: BEĞENİ HİYERARŞİLERİ ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

ÖZ: Batıda popüler müziği sınıflandırmak için inşa edilen teorik çerçeve, Batı toplumlarının sosyo-tarihsel özelliklerini yansıtır. Bu makale, bu teorik çerçevenin Türkiye’deki müzik tartışmalarını açıklamaya müsait olmadığını iddia etmektedir. Sanat müziği/popüler müzik veya yüksek müzik/popüler müzik ayrımları Batıdaki sınıf temelli beğeni hiyerarşilerini yansıtmaktadır. Osmanlı-Türk müziği birçok açıdan bu modelden farklıdır. Batı tipi bir aristokrasi ve toprak sahibi sınıfa ve örgütlü bir ruhban teşkilatına sahip olmayan Osmanlı toplumunda klasik müzik toplumun bütün sınıflarına açık bir şehir müziği biçimini almış, sınıf temelli tür ve üslup sınırlarını aşmıştır. Ne var ki, Batılılaşma dönemiyle birlikte, alaturka-alafranga çekişmesinde ifadesini bulan Doğu-Batı müziği ayrımı Batıcı elitlerin inşa ettiği yeni beğeni hiyerarşilerinin temel sınıflandırma ölçütü haline gelmiştir. Buna bir tepki olarak geleneksel sanat müziği popülerleşmiş ve Doğulu ezgiler toplumun Batıcı kültür politikalarına tepkisinin bir ifadesi haline gelmiştir. Sonraki popüler müzik ve arabesk tartışmaları Erken Cumhuriyet dönemindeki bu tartışmanın yeni bir versiyonudur. Sonuç olarak Batı kaynaklı sanat müziği-yüksek müzik/popüler müzik ayrımları Türk müziğini sınıflandırırken Batıdaki şekliyle kullanılmamıştır. Türkiye’de popüler müziğin karmaşık hikayesi hem Batılılaşma sürecinin yarattığı kültürel ayrımların hem de Osmanlı müzik geleneğine kendine özgü karakterini veren özel sınıf yapısının bir sonucudur.

Anahtar Sözcükler: Müzik Sosyolojisi, Popüler Müzik, Arabesk, Osmanlı-Türk Müziği, Beğeni Hiyerarşileri.

THE SOCIO-HISTORICAL BACKGROUND OF THE CLASSIFICATIONS ON POPULAR MUSIC IN TURKEY AND THE WEST: A COMPARISON BETWEEN THE HIERARCHIES OF TASTE
Onur Güneş AYAS
Alternatif Politika, Cilt 10, Sayı 1, Şubat 2018