Cilt 15, Sayı 2, Haziran 2023
     

Muharrem DOĞAN

THE WESTPHALIAN SYSTEM OF THE MODERN INTERNATIONAL RELATIONS: VIOLATION OF SOVEREIGNTY, IGNORATION OF INDIGENOUS RIGHTS, AND EXTENSION OF MEDIEVAL PRACTICES IN THE CASE OF MOSUL OCCUPATION

ABSTRACT. The Westphalian system refers to the shifting of the supreme political authority from medieval practices to modern sovereign states and related concepts such as sovereignty, non-intervention, and international law. While the system has shaped the Western political environment since 1648, it has in fact not been validated for the rest of the world. In this paper, the idea that the Westphalian system has not opened a new avenue in the discipline of International Relations is exemplified by the case of the British occupation of the Mosul Vilayet. Contrary to the terms of the Mudros Armistice and Woodrow Wilson’s Fourteen Points, the British illegally occupied Mosul. The occupation was a clear violation of the Westphalian principles and thus the British mandate regime encountered resistance from both the Ottoman Empire and further the Republic of Türkiye. Despite all resistance, Mosul was ceded to the Iraqi government under the British mandate after the war.

Keywords: Westphalian System, Sovereignty, Non-intervention, Mosul Occupation, First World War.

MODERN ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİN VESTFALYA SİSTEMİ: MUSUL İŞGALİ ÖRNEĞİNDE EGEMENLİK HAKKININ İHLALİ, YERLİ HALKLARIN HAKLARININ YOK SAYILMASI VE ORTA ÇAĞ UYGULAMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ

ÖZ. Vestfalya sistemi, en yüksek siyasî otoritenin Orta Çağ uygulamalarından modern egemen devletlere ve egemenlik, iç işlerine karışmama, uluslararası hukuk gibi ilgili kavramlara geçişi ifade eder. Bu hâliyle, Vestfalya sistemi, 1648’den beri Batılı devletlerin siyasî ilişkilerini şekillendirmiş fakat dünyanın geri kalanı için geçerlilik kazanamamıştır. Bu çalışmada, Vestfalya sisteminin Uluslararası İlişkiler disiplinine yeni bir düzen getiremediği fikri, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerin Musul Vilayeti’ni işgali örneğiyle ele alınmaktadır. Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizler, Mütareke hükümlerine ve Woodrow Wilson’ın On Dört Umdesine aykırı olarak Musul’u yasadışı bir şekilde işgal etmiştir. İşgal, Vestfalya ilkelerinin açık bir ihlâlidir ve bu nedenle İngiliz manda rejimi hem Osmanlı İmparatorluğu’nun hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin direnişiyle karşılaşmıştır. Fakat Musul, tüm direnişlere rağmen, savaştan sonra İngiliz mandası altındaki Irak hükümetine devredilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vestfalya Sistemi, Egemenlik, İç İşlerine Karışmama, Musul’un İşgali, Birinci Dünya Savaşı.

* Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, muharrem.dogan@erdogan.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8057-460X

Kaynak Göster:

Doğan, Muharrem (2023), "The Westphalian System of the Modern International Relations: Violation of Sovereignty, Ignoration of Indigenous Rights, and Extension of Medieval Practices in the Case of Mosul Occupation", Alternatif Politika, 15 (2): 368-384. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2023.14

THE WESTPHALIAN SYSTEM OF THE MODERN INTERNATIONAL RELATIONS: VIOLATION OF SOVEREIGNTY, IGNORATION OF INDIGENOUS RIGHTS, AND EXTENSION OF MEDIEVAL PRACTICES IN THE CASE OF MOSUL OCCUPATION
Muharrem DOĞAN
Alternatif Politika, Cilt 15, Sayı 2, Haziran 2023