Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2020
     

Evşen ALTUN ASLAN

TOPLUMSAL STATÜ VE OKUL SEÇİMLERİ: KÜLTÜREL SERMAYE YATIRIMI OLARAK ÖZEL OKULLAR

ÖZ. Orta sınıf ailelerin çocuklarının toplumsal statülerini şekillendirmek amacıyla eğitim alanında izledikleri stratejileri anlamaya çalışan bu makale, ailelerin okul seçimlerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, çalışma, toplumsal statü ve okul seçimleri arasındaki ilişkiyi orta sınıfların özel okul seçimleri ekseninde göstermeyi amaçlamaktadır. Orta sınıfların çocuklarını genelden farklılaştırmak ve toplumsal statülerini artırmak amacıyla özel okul seçimlerinin bir kültürel sermaye yatırımı olduğunu ileri süren bu çalışma, İzmir’de çocukları ilköğretim kademesinde 15 farklı özel okulda eğitim alan 30 veli ile yarı-yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen saha araştırmasının verilerine dayanmaktadır. Makalede orta sınıf ailelerin çocuklarının toplumsal konumunu iyileştirmek amacıyla yaptıkları özel okul seçimlerinin, toplumsal farklılaşmaya etkisi de gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Toplumsal Statü, Kültürel Sermaye, Özel Okul, Ayrım.

SOCIAL STATUS AND SCHOOL CHOICE: PRIVATE SCHOOL AS CULTURAL CAPITAL INVESTMENT

ABSTRACT. The article focuses on the school choice in order to understand the strategies that middle-class families follow in the field of education in order to shape the social status of their children. In this context, the study aims to show the relationship between social status and school choices private school choices of middle-class families. In the study, which proposes that private school preferences are a cultural capital investment in order to differentiate children from the general classes and increase their social status, interviews were conducted with 30 parents who send their children to 15 different private schools in İzmir by using semi-structured interview method. In this article, it is tried to show the effect of private school preferences on social differentiation in order to improve the social position of middle-class family’s children.

Keywords: Education, Social Status, Cultural Capital, Private School, Distinction.

-----------

* Evşen ALTUN ASLAN, Araş. Gör. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ealtunaslan@mehmetakif.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7703-1890

TOPLUMSAL STATÜ VE OKUL SEÇİMLERİ: KÜLTÜREL SERMAYE YATIRIMI OLARAK ÖZEL OKULLAR
Evşen ALTUN ASLAN
Alternatif Politika, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2020