Cilt 15, Sayı 2, Haziran 2023
     

Barış Gençer BAYKAN

TÜRKİYE’DE AKTİVİST BELEDİYECİLİK

ÖZ. Birbiriyle çekişmeli bir mücadele yürüten devlet ve toplumsal hareketler uzun süre ayrı iki alan olarak incelenmiştir. Literatürde yoğunlukla toplumsal hareketlerin devleti ve onun kurumlarını şekillendirmesi ele alınırken devletin bazı unsurlarının da toplumsal hareketler gibi davranması gündeme gelmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin tepeden inmeci politikaları/projeleri kabul etmeyerek kent hareketleri ile eşgüdüm halinde, protesto dahil çeşitli toplumsal hareket yöntemlerini kullanarak hak aradıkları çekişmeli bir mücadele yöntemini benimsedikleri gözlemlenmektedir. Yerel Yönetimler bünyelerinde toplumsal hareketlerde kısıtlı olan bazı kaynakları da barındırabilmektedirler. Bu makalede Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Toplumsal Hareketler literatürlerini kesen bir araştırma alanı olarak aktivist belediyeciliğin Türkiye’deki tarihsel arka planı, hangi siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullarda şekillendiği ve güncel dinamikleri incelenecektir. Yerel yönetimlerin neden aktivizme yöneldiği, bu tür bir aktivizmin hangi konularda yoğunlaştığı ve hangi eylem repertuarlarına başvurduğu ve hangi devlet kurumlarını neden muhatap aldığı incelenecektir. Aktivist belediyeciliğin merkeziyetçi ve kalkınmacı eğilimlerden, yerel demokrasinin yükselişinden ve son olarak da toplumsal hareketlerin sonuç alıcı etkinliğinden kaynaklandığı öne sürülecektir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Toplumsal Hareketler, Aktivizm, Belediyeler, Protesto.

GOVERNMENTAL ACTIVISM IN TURKEY

ABSTRACT. The state and social movements, which are in a contentious struggle with each other, have been studied as two separate fields for a long time. While social movements’ capacity to shape the state and its institutions are widely discussed, a new phenomenon is emerging focusing on the certain government agencies which are imitating social movements. Local governments do not accept top-down policies/projects and adopt a method of contentious struggle in which they claim rights by using various social movement methods, including protest, in coordination with urban movements. Local governments can also mobilize some resources that are limited in social movements. This study benefiting from the literature of Public Administration, Local Governments and Social Movements, focuses on the historical background of governmental activism in Turkey, discusses the political, economic and social conditions that shape this type of activism and its current dynamics. We will examine why local governments turn to activism, on which areas such activism concentrates, which action repertoires it resorts to, and which state institutions it addresses. It will be argued that governmental activism stems from centralist and developmental tendencies, the rise of local democracy, and finally, the effectiveness of social movements.

Keywords: Local Governments, Social Movements, Activism, Municipalities, Protest.

* Dr. Öğr. Üyesi, Yeditepe Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, baris.baykan@yeditepe.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3018-5339

Kaynak Göster:

Baykan, Barış Gençer (2023), "Türkiye’de Aktivist Belediyecilik", Alternatif Politika, 15 (2): 240-263. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2023.09

TÜRKİYE’DE AKTİVİST BELEDİYECİLİK
Barış Gençer BAYKAN
Alternatif Politika, Cilt 15, Sayı 2, Haziran 2023