Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2013
     

Ece ÖZTAN

Türkiye Kökenli Göçmen Kadınların Hollanda’daki Örgütlenme Deneyimleri Ve Feminist Siyaset

ÖZ. Misafir işçilik rejimlerinin geleneksel aile birleşimi yaklaşımı içerisinde, göçmen kadınların konumunun bağımlı ve ikincil bir göç hareketi olarak ele alınması yaygın bir eğilimdir. Göçün kadınlaşması olgusunun kabul edilmesine rağmen, göçmen kadınlara ilişkin literatür ağırlıklı olarak entegrasyon ve işgücü gibi meselelere odaklanmıştır. Göçmen ve etnik azınlık kadınların politik aktörler olarak ele alınarak, siyasal görünürlüklerinin araştırılması ulus aşırı göç perspektifi açısından önem taşımaktadır. Bu makale, “misafir isçilik” döneminden günümüze, Hollandalı Türkiye kökenli kadınların örgütlenme deneyimleri, Türkiye ve Hollanda feminist hareketi ile ilişkilerini konu edinmektedir. Bu çerçevede Hollanda feminist hareketinin kolonyal geçmiş ile günümüz çok kültürlü bağlamında “öteki” kadınlara ilişkisi ve bu ilişkinin günümüzdeki yansımaları ele alınacaktır. Makale, Hollanda feminist hareketinin altın dönemi olan 70’li ve 80’li yıllarda hem göçmen kadın örgütlenmesi hem de Hollandalı kadın örgütlenmeleri içerisinde faaliyet gösteren kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmeler ile arşiv çalışmasına dayanmaktadır. Kadın hareketlerinin yerel-ulusal ve ulus aşırı bağlamlarda, toplumsal cinsiyet rejimleri ve siyasal fırsat yapıları ile ilişkilenme sürecinin analizi, toplumsal cinsiyeti ırk/etnisite ve sınıf ile ilişkiselliği içerisinde değerlendirmek bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hollanda Kadın Hareketi, Göçmen Kadınlar, Çok Kültürlülük, Feminist Siyaset.

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES OF TURKISH IMMIGRANT WOMEN IN THE NETHERLANDS AND FEMINIST POLITICS

ABSTRACT. There is a tendency that women’s migration has still been acknowledged as “dependant” or “secondary” migratory movement in guest worker regimes’ traditional family Reunion schemas. Despite acknowledging the feminization of immigration, literature on immigrant women in guest worker regimes has mainly been focused on integration issues. However it is necessary to recognize Turkish immigrant women as the political/social actors of the country of residence within multiple attachments and to give immigrant and ethnic minority women greater visibility within receiving country context within transnational migration
perspectives. This article examines evolution of Turkish imigrant women’s organisational experiences and their ties with Turkish and Dutch feminist movements since the 1970’s. In this context, colonial baggage of Dutch feminism and their relationships with “the other” women in contemporary Dutch multicultural context has been addressed. This study is based on in-depth interviews with activist Turkish women in both immigrant women organizations and Dutch feminist movement during since 1970s and archival data collected by International Archive of the Women's Movement (IIAV) and International Instute of Social History (IISH) in Amsterdam. This article argues how women’s movement articulates gender regimes and political opportunity structures and how gender ethnicity and class intersects in local-national and transnational contexts.

Keywords: Dutch Women’s Movement, Turkish Immigrant Women, Multiculturalis, Feminist Politics.

Türkiye Kökenli Göçmen Kadınların Hollanda’daki Örgütlenme Deneyimleri Ve Feminist Siyaset
Ece ÖZTAN
Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2013