Cilt 11, Sayı 1, Şubat 2019
     

F. Didem EKİNCİ

TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA İÇ FAKTÖRLER: NEOKLASİK REALİZM ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

ÖZ. Mevcut çalışmada, dış politika davranışının incelenmesinde sisteme, birim düzeyli ve bilişsel faktörlere önem atfetmesiyle ve bir devletin zaman içindeki dış politikalarının veya çeşitli devletlerin benzer/farklı dış politikalarının araştırılmasına yönelik içeriğiyle Neoklasik Realizm’in, özellikle ülke incelemeleri bağlamında açıklayıcı potansiyeli yüksek bir dış politika teorisi olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada, anılan teori kapsamında değinilmiş ancak fazla veya hiç araştırılmamış olan, rejim tipi, liderlik, gruplar, otonomi, milliyetçilik ve küçük devletten müteşekkil iç faktörler ile küçük devletlerin büyük stratejisinin, Türkmenistan dış politikası özelinde rolü, etkileri ve yansımalarının analizine yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Neoklasik Realizm, Uluslararası İlişkiler, Türkmenistan, Dış Politika, İç Faktörler.

DOMESTIC FACTORS IN TURKMENISTAN’S FOREIGN POLICY: AN ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF NEOCLASSICAL REALISM

ABSTRACT. This paper argues that, in view of the importance it attaches to the system, the unit-based and the cognitive factors in the inquiry of foreign policy behavior, and with a content oriented towards examining the foreign policies of a particular state or similar/different foreign policies of various states in time; Neoclassical Realism stands as a foreign policy theory with a remarkable explanatory potential, particularly in view of country analyses. Accordingly, in the context of Turkmenistan’s foreign policy, this paper provides an analysis of the roles, impact and reflections of the domestic factors composed of regime type, leadership, groups, autonomy, nationalism, small states as well as the grand strategies of small states, respectively; which have been mentioned in the theory concerned but have been left inadequately researched or not searched at all.

Keywords: Neoclassical Realism, International Relations, Turkmenistan, foreign policy, domestic factors.

TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA İÇ FAKTÖRLER: NEOKLASİK REALİZM ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME
F. Didem EKİNCİ
Alternatif Politika, Cilt 11, Sayı 1, Şubat 2019