Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020
     

Mustafa ATATORUN

ULUSLARARASI ETİK TEORİLERİN AÇMAZLARI: RASYONALİTE, KİMLİK VE EVRENSELLEŞTİRİLEBİLİRLİK

ÖZ. Bu çalışma, uluslararası siyaset ve etik ilişkisini sonuççu ve deontolojik temeller üzerinden kuran toplulukçuluk ve kozmopolitanizmin ahlaki iddialarının açmazlara sahip olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Postyapısalcı bir yaklaşımla ele alınan bu teorilerin, dışlama veya aynılaştırmayı ifade eden açmazlarının olduğu iddia edilmektedir. Bu doğrultuda, makalede, postyapısalcı yaklaşımın üzerinde durduğu “failin yerinden edilerek” edimsel niteliğinin ortaya çıkarılması bağlamında, toplulukçuluk ve kozmopolitanizmde kimliklerin nasıl bir rasyonalite anlayışı tarafından kurulduğu ve evrenselleştirilebilirlikleri ortaya konulmaktadır. Zygmunt Bauman’ın temel-karşıtı fikirlerini içeren, ötekine karşı sağlam sorumluluk olarak tanımladığı etik anlayışı, uluslararası etik teorilerle diyalojik bir formatta bir araya getirilerek, teorilerin açmazları rasyonalite, kimlik ve evrenselleştirilebilirlik temaları etrafında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası etik, toplulukçuluk, kozmopolitanizm, postyapısalcılık, Zygmunt Bauman.

THE IMPASSES OF THE THEORIES OF INTERNATIONAL ETHICS: RATIONALITY, IDENTITY AND UNIVERSALIZABILITY

ABSTRACT. This study aims to show that moral claims of communitarianism and cosmopolitanism, which establish the relationship between international politics and ethics on consequentialist and deontological foundations, have impasses. It is claimed that those theories discussed within poststructural approach in this paper, imply exclusion or assimilation. Accordingly, in the context of poststructuralism’s uncovering performative feature of the subjectivity through “unsettling of the subject”, by what kind of rationality, identities in communitarianism and cosmopolitanism is built and their universalizability are elaborated. Zygmunt Bauman’s understanding of ethics, embracing anti-foundational ideas and defined by him as durable responsibility towards other, is gathered with theories of international ethics in a dialogical format, so the impasses of the theories are addressed within the themes of rationality, identity and universalizability.

Keywords: International Ethics, Communitarianism, Cosmopolitanism, Poststructuralism, Zygmunt Bauman.

-----------

* Mustafa ATATORUN, Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniv., İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Isparta, matatorun@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1465-8391

ULUSLARARASI ETİK TEORİLERİN AÇMAZLARI: RASYONALİTE, KİMLİK VE EVRENSELLEŞTİRİLEBİLİRLİK
Mustafa ATATORUN
Alternatif Politika, Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020