Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019
     

Öner AKGÜL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDA LABORATUVARLAR: METOD, İŞLEV VE KAPSAM

ÖZ. Sosyal bilimlerin farklı dallarında yaygınlaşmaya başlayan metodolojik çeşitlenmeyle beraber, dünya literatüründeki uluslararası ilişkiler araştırmacıları ve bölümleri açısından da veri analizinin yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir. Batı’nın uluslararası ilişkiler okulları açısından oldukça eski bir geleneğe sahip olan bu metodolojiler, teknolojik gelişmeyle beraber deneysel çalışma laboratuvarlarına doğru evrilmektedir. Bu birimler, varsayımsal bilgi üretmenin ötesinde, uluslararası ilişkiler olgularına veya aktörlerin davranışlarına ilişkin hem hipotez testleri yapmakta hem de nicel, nitel ya da karma yöntemleri kullanarak uluslararası hayata ilişkin bulgular sunmaktadır. Başka bir ifadeyle bu laboratuvarlar uluslararası ilişkiler kuramlarına ciddi katkılarda bulunurken aynı zamanda siyasal analizler için de veri toplamaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen uluslararası ilişkiler laboratuvarları üç çok temel işlevi üstlenir. Bunlardan birincisi başta lisansüstü öğrencileri olmak üzere temel istatistik ve uygulamalı olarak nicel, nitel ve karma yöntemlerin kullanımına ilişkin eğitimlerdir. İkincisi daha ziyade araştırmacılar için olup bilgisayar destekli veri madenciliği ve toplama süreçleri olup veri bankası, metin verisi gibi depolama işlevleridir. Son işlevi ise ileri düzeyli metotların veriye uygulanması, algoritma geliştirme ve öngörü sağlayan sistemlerin kurulması üzerinedir. Ampirik anlamda Türkiye’deki uluslararası ilişkiler çalışmalarındaki metodolojik sorunlar, Türk uluslararası ilişkiler disiplinindeki birçok yazarın da tespitidir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak, laboratuvar projelerinin Türkiye’deki uluslararası ilişkiler bölümlerinin veri temelli metodolojik gelişimine katkıda bulunacağı ileri sürülmektedir. Dolayısıyla bu laboratuvarların, kapsamı, alanı, kurumsal altyapıları ve işlevsellikleri hakkında bilgi vererek Türkçe uluslararası ilişkiler alanına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar, Nicel, Nitel, Veri, Uluslararası İlişkiler.

LABORATORIES FOR INTERNATIONAL RELATIONS RESEARCH: METHODS, FUNCTIONS AND SCOPE

ABSTRACT. The data analysis in international relations is gradually increasing today by researchers and departments of international relations along with the spread of methodological disparity among various social science fields. The empirical research which is an older tradition among Western scholars in IR theory evolved into the experimental fields of laboratories together with the technological development. Beyond the presumptive knowledge, those units both test hypotheses on the phenomena of international relations and provides observable/testable findings about the actual or historical events through the usage of quantitative, qualitative or mixed methods. In other words, these laboratories can present significant information for the political analysis while contribute remarkably to the theory construction for international relations. Fundamentally, the investigated laboratories for international relations include three basic functions. The first function is regarding the basic statistics education for particularly graduate students of IR and trainings on applied qualitative, quantitative and mixed methods for IR. The second one is more appropriate for the researchers of IR field. This function includes event coding through data mining /collecting through using computational methods, creating depositories or textual banks and data processing. The last function is application of advanced methods into the data, developing algorithms and producing predictive systems on international relations. It can be argued here that there is lack or paucity of empirical methodology research in IR departments by referring various authors from Turkey. I argue that the laboratory projects can contribute the methodological development of IR scholars in Turkey. In this context this study was prepared in order to give a brief explanation on the context, scope, institutional infrastructures and functionality of IR laboratories by the aim of integrating it into the Turkish IR scholars.

Keywords: Laboratory, Quantitative, Qualitative, Data, International Relations.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDA LABORATUVARLAR: METOD, İŞLEV VE KAPSAM
Öner AKGÜL
Alternatif Politika, Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019