Cilt 9, Sayı 3, Ekim 2017
     

Selcen ÖNER & Merve ÖZDEMİRKIRAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Uİ) DİSİPLİNİNİN ERİL DİLİ VE TÜRKİYE’DE KADIN Uİ AKADEMİSYENLERİNİN DİSİPLİNİN ERİL DİLİNE BAKIŞLARI

ÖZ. Bu çalışmada Marmara bölgesindeki üniversitelerde Uİ alanında çalışan kadın akademisyenlerin Uİ disiplininin eril diline ve kadın akademisyenlerin erilleşmesi konusuna bakışları değerlendirilmektedir. Uİ disiplini giderek kadın akademisyenlerin ağırlık kazanmaya başladığı bir alan olmasına rağmen kadın Uİ akademisyenlerinin disipline, özellikle de disiplinin eril diline nasıl yaklaştıkları konusunda yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla mevcut araştırmalardaki boşluğun bir ölçüde doldurulup, kadın Uİ akademisyenlerinin Uİ disiplininin eril diline bakışları ve kadın akademisyenlerin erilleşmesi meselesine yaklaşımları yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle incelenerek yeni araştırmalar için bir zemin hazırlama hedefi güdülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın Akademisyenler, Uluslararası İlişkiler, Eril Dil, Feminizm, Toplumsal Cinsiyet.

THE MASCULINE LANGUAGE OF THE DISCIPLINE OF INTERNATIONAL RELATIONS (IR) AND THE PERCEPTIONS OF WOMEN IR ACADEMICS IN TURKEY ABOUT THE LANGUAGE OF THE DISCIPLINE

ABSTRACT. In this research the perceptions of women IR academics who work at the universities in the Marmara region, about masculine language of IR discipline will be analysed. Although women academics have been becoming more dominant components of the IR discipline, there is not enough research on how they perceive IR discipline and particularly the masculine language of the IR discipline. With this research, the goal is to fill this gap to a certain extent. Particularly the perceptions of women IR academics about the masculine language of the IR discipline and the issue of masculinisation of women IR academics are tried to be analysed by semi-structured in-depth interviews which may be the basis for further research in this field.

Keywords: Women Academics, International Relations, Masculine Language, Feminism, Gender.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Uİ) DİSİPLİNİNİN ERİL DİLİ VE TÜRKİYE’DE KADIN Uİ AKADEMİSYENLERİNİN DİSİPLİNİN ERİL DİLİNE BAKIŞLARI
Selcen ÖNER & Merve ÖZDEMİRKIRAN
Alternatif Politika, Cilt 9, Sayı 3, Ekim 2017