Cilt 10, Sayı 3, Ekim 2018
     

H. Işıl ALKAN

WOMEN EMPLOYMENT IN ASIA: A CROSS-COUNTRY COMPARISON BETWEEN INDIA, SOUTH KOREA AND TURKEY

ABSTRACT. In line with the recognition of the significance of women in the path to development, various countries have sought to increase female labor market participation over the past decades. While many European countries have been successful, numerous Asian countries have failed. The purpose of this study is to compare the patterns of female employment in three Asian countries since the 1990s including India, South Korea, and Turkey and to discover the main determinants of the issue. Female employment is a multidimensional concept that should be evaluated from cultural, economic and political perspectives. The study thus adopts a broad perspective containing cultural, economic and political factors in different nations.

Keywords: Women Employment, Asia, Unpaid Work, Informal Employment.

ASYA’DA KADIN İSTİHDAMI: HİNDİSTAN, GÜNEY KORE VE TÜRKİYE ÖZELİNDE ÜLKELER ARASI BİR KARŞILAŞTIRMA

ÖZ. Kalkınma yolunda kadının öneminin kavranmasıyla eşanlı olarak, son yıllarda pek çok ülke kadının işgücü piyasalarına katılımını artırma yönünde çaba sarf etmektedir. Birçok Avrupa ülkesi bu alanda başarı kaydederken, çok sayıda Asya ülkesi geride kalmıştır. Bu çalışmanın amacı 1990’lardan günümüze üç Asya ülkesinde; Hindistan, Güney Kore ve Türkiye’de kadın istihdam örüntülerini karşılaştırmak ve kadın istihdamının temel belirleyenlerini gün ışığına çıkarmaktır. Kadın istihdamı kültürel, ekonomik ve siyasal faktörleri içeren geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir kavram olduğundan, değerlendirme farklı ülkelerdeki kültürel, ekonomik ve siyasal faktörler çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Asya, Karşılıksız Çalışma, Enformel İstihdam.

WOMEN EMPLOYMENT IN ASIA: A CROSS-COUNTRY COMPARISON BETWEEN INDIA, SOUTH KOREA AND TURKEY
H. Işıl ALKAN
Alternatif Politika, Cilt 10, Sayı 3, Ekim 2018