Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2009
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ
     

Pınar ÖZDEMİR

Yönetişim Ve Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler Anlayışının Değişimi

ÖZ. Bu makale son dönemde akademik çalışmalarda yoğun biçimde kullanılan ve neoliberalizmle bağlantılı olarak ele alınan küreselleşmenin ortaya çıkardığı yönetişim ve kamu sektörü halkla ilişkiler anlayışı arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Yönetişim tartışmaları, içinde barındırdığı “katılımcılık”, “şeffaflık”, bürokratik işlemlerde ve mevzuatta “sadelik” gibi kavramlarla uzun vadede kamu sektörü halkla ilişkiler uygulamaları üzerinde değişimlere neden olacaktır. Bunun yanında yeniden yapılanma sürecinde, yönetim anlayışında yaşanacağı öne sürülen değişimlerin de kamu kurum ve kuruluşlarının halka ilişkiler anlayışı ve uygulamalarını etkilemesi beklenir. Buna koşut olarak, kamu yönetiminde var olan halkla ilişkiler anlayışı “kamusal enformasyon modeli”nden, daha ayrıntılı bilgi paylaşımı ve daha da önemlisi tanımayı ön plana çıkaran “iki yönlü simetrik model”e doğru dönüşmek durumunda kalacaktır. Çalışma, yaşanması beklenen bu dönüşüm üzerinedir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yönetişim, Halkla İlişkiler, Kamusal Enformasyon Modeli, İki Yönlü Simetrik Model.

GOVERNANCE AND TRANSITION OF PUBLIC RELATIONS PRACTICE IN PUBLIC ADMINĠSTRATION SECTOR

ABSTRACT. This paper focuses on the relationship between the concept of governance introduced by globalisation and public sector-public relations understanding. The discussion on governance is going to lead to changes in the long turn in the public sector-public relations practice, by the concepts that includes within itself such as “participationism”, “transparency”, “simplicity” of bureaucratic operations and regulation. Moreover, we can expect those changes that are suggested to take place in the understating of administration during the restructuring process will be influential on the public sector’s understanding and practices of public relations. Parallel to this, the current perception of public relations prevailing in the public sector will have to transform from a “public spokesman model” to a “two way symmetrical model” that emphasizes more detailed information sharing, and especially interaction which the study particularly, focuses on this transition.

Keywords: Globalization, Governance, Public Relations, Public Spokesman Model, Two Way Symmetrical Model.

Yönetişim Ve Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler Anlayışının Değişimi
Pınar ÖZDEMİR
Alternatif Politika, Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2009
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ