Cilt 13, Sayı 1, Şubat 2021
     

Alev ASLAN

TOPLUMSAL SESLERİN ÇOĞULLUĞU: ALTERNATİF-AKTİVİST YENİ MEDYA VE DEMOKRATİK “TARİH” ANLATISI

ÖZ. Churchill’e atfedilen “Tarih kazananlar tarafından yazılır.” sözünü neredeyse herkes duymuştur. Bu derin tartışma bir kenara bırakılarak en azından şu belirtilebilir ki “tarih kayıt altına almayı, seçmeyi ve yorumlamayı gerektiren bir süreçtir; tüm bu nedenlerle de tarih özünde siyasi bir girişimdir”. Neyin ele alındığı, nasıl ve kimler tarafından kaleme alındığı ise bu siyasi girişimin araçları arasındadır. Tarih anlatısı çoğu zaman profesyonellerce şekillendirilir. Oysa günümüzde yeni medyayla birlikte “tarihin” merkezi yapısında önemli bir kırılma yaşanmış ve tarih anlatısı profesyonel olmayanların anlatıları ve ötekilerin katkılarıyla farklı bir yönelim kazanmıştır. Bu durum anlatıyı çoğullaştırarak, kamusal alanda bilgiye dayalı yeni argümanlar üretmeyi kolaylaştırmakta, ötekilerin anlatılarına kapı aralamakta, birlikte bilgi üretmeyi mümkün kılmakta ve nihayetinde “tarih anlatısının daha demokratik” olmasının önünü açmaktadır. Bu temel argümandan hareketle çalışmanın amacı alternatif aktivist yeni medyanın daha demokratik bir anlatıyı kurmanın olanaklarını sağlayıp sağlamadığını ortaya koymaktır. Makale, alternatif aktivist yeni medyanın, tarih anlatısı üzerinde nasıl bir dönüşüm sağladığı ve bu dönüşümün daha demokratik bir anlatının  önünü açıp açmadığı sorusuna yanıt aramaktadır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle tarih anlatısı ve yaşanan dönüşüm ele alınmış ve tarih anlatısının kurgulanmasında yeni medyanın rolü tartışılmıştır. Sonrasında ise alternatif aktivist yeni medyanın dinamiklerinin neler olduğu ve bu dinamiklerin tarih anlatısının demokratikleşmesine ne tür katkılar sağladığı ve ne tür eksiklikler barındırdığı tartışmaya açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Dijital Tarih, Yeni Medya, Demokrasi, Alternatif Aktivist Yeni Medya, Çoğulluk.

THE DIVERSITY OF SOCIAL VOICES: ALTERNATIVE-ACTIVIST NEW MEDIA AND DEMOCRATIC "HISTORY" NARRATIVE

ABSTRACT. Almost everyone has heard the saying, “History is written by the victors.” attributed to Churchill. Leaving aside this deep discussion, we can at least state that “history is a process that requires recording, selecting and interpreting”. For all these reasons, history is essentially a political initiative. What is addressed, how and by whom are among the tools of this political initiative. History narration is often shaped by professionals. However, today, with the new media, there has been a significant break in the central structure of the “history” narrative and this narrative has gained a different orientation with the narratives of non-professionals and the contributions of others. By diversifying the narrative, this makes it easier to produce new arguments based on information in the public sphere, opens the door to the narratives of others, makes it possible to produce information together, and ultimately paves the way for rendering “the narrative of history more democratic”. Departing from this basic argument, the purpose of this study is to reveal whether alternative activist new media provides opportunities to establish a more democratic narrative. This article is looking for an answer to the question “what kind of transformation does alternative activist new media bring for historical narrative and does this transformation pave the way for a more democratic narrative?”  For this purpose, firstly, historical narrative, and the transformation that took place are reviewed and the role of the new media in the construction of the narrative of history is discussed. Afterward, the dynamics of alternative activists media and what kind of contributions and shortcomings these dynamics have on the democratization of historical narrative is analyzed.

Keywords: History, Digital History, New Media, Democracy, Alternative Activist New Media, Diversity.

* Alev ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniv., İletişim Fakültesi, alev.aslan@istanbul.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9043-0650.

TOPLUMSAL SESLERİN ÇOĞULLUĞU: ALTERNATİF-AKTİVİST YENİ MEDYA VE DEMOKRATİK “TARİH” ANLATISI
Alev ASLAN
Alternatif Politika, Cilt 13, Sayı 1, Şubat 2021