Volume 5, Issue 3, December 2013

Contents

Ece ÖZTAN: Türkiye Kökenli Göçmen Kadınların Hollanda’daki Örgütlenme Deneyimleri Ve Feminist Siyaset

Misafir isçilik rejimlerinin geleneksel aile birlesimi yaklasımı içerisinde,
göçmen kadınların konumunun bagımlı ve ikincil bir göç hareketi olarak ele alınması
yaygın bir egilimdir. Göçün kadınlasması olgusunun kabul edilmesine ragmen,
göçmen kadınlara iliskin literatür agırlıklı olarak entegrasyon ve isgücü gibi
meselelere odaklanmıstır. Göçmen ve etnik azınlık kadınların politik aktörler olarak
ele alınarak, siyasal görünürlüklerinin ar...

Efe BAŞTÜRK: Bir Kavram İki Düşünce: Foucault’dan Agamben’e Biyopolitikanın Dönüşümü

Biyopolitika kavramı klasik egemenlik doktrininde bir sapma momenti olarak düşünülebilir. Daha önceki dönemdeki egemenlik anlayışı bedeni ölüme terk etme gücü ve söylemi üzerine kurulu iken, biyopolitika anlayışına göre iktidarın asıl etkisi bedenlerin güce tabi kılınması değil, onların yönetimselliği üzerinedir. Yönetimsellik, Foucault’ya göre, yaşamın iktidar karşısında nesneleştirilmesi ve iktidara tabi kılınması değil; tersine, yaşamın yeniden üretimidir. Yaşamın, yeniden üretilebilir bi...

Faruk ATAAY: Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin ‘Başkanlık Sistemi’ Önerisi Üzerine Değerlendirme

Bu çalışmada, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından hazırlanan başkanlık sistemi önerisi ele alınmaktadır. Çalışmada, öncelikle, taslağın temel siyasal kurumlar konusunda getirdiği temel düzenlemeler incelenmektedir. Bu çerçevede, taslağın iç mantığı sergilenerek, nasıl bir siyasal rejim öngördüğü ortaya konmaktadır.
Kamuoyundaki tartışmalarda, AKP taslağı, başkanlık sisteminin ideal tipi sayılan ABD başkanlık sisteminden önemli farklılıklara sahip bulunduğu için eleştiriye uğramıştır. Bu nedenle,...

Göktürk TÜYSÜZOĞLU: Milenyum Sonrası Türk Dış Politikası: Yeni Osmanlıcılık Ve Türk Avrasyacılığı Ekseninde İnşa Edilen Bir Pragmatizm

Soğuk Savaş döneminde, genel itibarıyla NATO üyeliğine dayalı ve Avro-Atlantik İttifakı’nın sistemsel öngörülerine dayalı tek boyutlu bir dış politika benimsemiş olan Türkiye, bugün farklı bir dış politika yaklaşımına sahiptir. Türkiye, Soğuk Savaş sonrası dönemde coğrafi determinizm ve güvenlikçi dış politikayı aşabilme yönünde bir isteklilik ortaya koymuştur. 1990’lı yılların başında komşu coğrafyalara açılım anlamında ciddi bir irade ortaya konmuştur. Ne var ki, yaşanan siyasal ve ekonomik problemler ne...

Kamuran REÇBER - Veysel AYHAN: Türkiye İle Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri

2011 tarihinde başlayan rejim karşıtı gösteriler, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü doğrudan etkilemiştir. Suriye’deki krizi bir iç mesele olarak tanımlayan Türkiye, iki taraf arasında doğrudan etnik, ekonomik, mezhep ve tarihsel bir ilişi kurmaktaydı. Suriye kendi içerisinde toplumsal düzeyde ayrışırken, bunun farklı şekillerde Türkiye’yi etkileyeceği öngörülmekteydi. Özellikle Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik yaptırımların Hatay ekonomisi üzerinde etkileri olabileceği ifade ed...

Mehmet DALAR - Nazlı Ayhan ALGAN - Ümit ALGAN: Bolu’daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal Ve Ekonomik Sorunları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz

Bu çalışmamızda Bolu’da sığınmacı durumundaki Iraklıların durumları ele alınarak, onların kamu hizmetlerine erişimi, mevzuatın kendilerine sağladığı haklardan ne derece yararlanabildikleri ve karşılaştıkları sorunların neler olduğu incelenmiş ve değerlendirmede bulunulmuştur. Iraklı sığınmacıların durumlarını incelemeden önce sığınmacılarla ilgili Türk ve uluslararası hukuk düzenlemelerinin neler içerdiğini, Türk mevzuatının uluslararası hukuk düzenlemeleri karşısındaki durumunu ve geçirdiği değişiklikleri ana hatlarıyla inceledik. Tü...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page