Cilt 9, Sayı 1, Şubat 2017

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Alpaslan AKÇORAOĞLU: AVRUPA BİRLİĞİ’NDE NEO-LİBERAL HEGEMONYA, OTORİTER NEO-LİBERALİZM VE NEO-GRAMSCİYEN ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT TEORİSİ

ÖZ. Neo-liberal politikaların Avrupa Birliği (AB)’nin derin iktisadi krizine ve uzun-dönemli durgunluğuna kalıcı bir çözüm getiremediği anlaşılmasına karşın, neo-liberalizm AB düzeyinde ideolojik egemenliğini (Gramsciyen anlamda hegemonik biçimde olmasa da) sürdürmektedir. Bu makale Avrupa entegrasyonu’nun neo-liberal yeniden yapılanmasının tarihsel gelişimini neo-Gramsciyen Uluslararası...

Gökhan DEMİR & Ali Yalçın GÖYMEN: YAPISALCILIKTAN İLİŞKİSELLİĞE POULANTZAS’IN DEVLET KURAMI

ÖZ. Bu çalışmada Nicos Poulantzas’ın devlet teorisi ele alınmıştır. Günümüzde devlet biçimlerinin dönüşümüne ilişkin tartışmalarda sıkça atıfta bulunulan Poulantzas’ın görüşlerinin yol göstericiliğinin, onun yaklaşımının yapısalcılıktan ilişkiselliğe dönüşümü çerçevesinde anlaşılması gerektiği vurgulanmaktadır. Poulantzas&rsquo...

Tuğba METİN & Pınar ENNELİ: HAKKÂRİLİ KÜRT MÜSLÜMAN KADINLARIN ÖTEKİ İNŞASI – ÇOCUKLARIM KİMİNLE EVLENSİN VE KOMŞUM KİMLERDEN OLSUN?

ÖZ. Ötekileştirme genellikle, görece heterojen toplumlarda, etnik azınlıklar veya kadınlar gibi dezavantajlı grupların dışlanmasıyla ilgili olarak analiz edilir. Var olan teoriler bu şekilde yalnızca çoğunluk tarafından azınlığa uygulanan ayrımcılık ve ötekileştirme sürecine odaklanmaktadır. Bu çalışma ise ötekileştirmeyi karmaşık ve çok boyutlu bir süreç olarak ele alarak, belirli şar...

Nalan OVA: GEZİ PARKI EYLEMLERİ SONRASINDA YAZILI BASINDA LGBTİ’LER: KIRILMA VE SÜREKLİLİKLER

ÖZ. Gezi Parkı eylemleri “kentsel dönüşüm projesi” kapsamında Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’nın yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmasına karşı çıkan gruba, polisin müdahalesiyle başlamış ve kısa sürede anarşistlerden İslamcılara, ulusalcılardan feministlere, LGBTİ’lere kadar çok sayıda grubu bir araya getirip kitleselleşmiştir. Romanlar, sokak çocukları ...

Burhanettin COŞKUN: TÜRK KAMU YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE SOĞUK SAVAŞ SONRASI OLUŞAN YENİ TEHDİTLER

ÖZ. Soğuk Savaş, iki taraf arasındaki ilişkilerde blokların ve üyelerin davranışlarına yönelik her iki tarafça da kabullenilmemiş, kurallardan uzak ve ilişkilerde bütünüyle zorla üstünlük kurma mücadelesinin benimsendiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde her iki güç tarafından diplomatik yöntemler bir kenara bırakılmış ve anlaşma kurallarını...

Rasim Özgür DÖNMEZ & Kasım TİMUR: AN EVALUATION OF PhD DISSERTATIONS ON TERRORISM STUDIES IN TURKEY

ÖZ. Türkiye’de doktora düzeyinde yapılan terörizm çalışmalarını haritalandırmayı amaçlayan bu araştırma, veri setinde yer alan çalışmaları analiz ederek 1980’lerden günümüze kadar geçen sürede temel trendlerin, öncelikli yararlanılan kaynakların ve kuramsal temellerin neler olduğunu ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Böylece, doktora düzeyi te...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön