Cilt 12, Sayı 1, Şubat 2020

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Defne GÜNAY: EUROPEAN INTERESTS AND EXTERNAL CLIMATE CHANGE POLICY OF THE EU TOWARD EGYPT

ABSTRACT. According to the International Panel on Climate Change, climate change will affect the rivers leading to the Mediterranean, desertification will increase, rise in sea level will affect coastal settlements, and crop productivity will decrease in the region. Therefore, climate change is an important issue for the Mediterranean region. The European Union (EU) is a frontrunner in climate change policy, committing itself to a decarbonized ...

Nihal KIRKPINAR ÖZSOY & Poyraz ÇİNİ: ANTROPOSENTRİK KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ EKOSENTRİK ÇEVRE ETİĞİ GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ. Çevre sorunlarının geçmişi insanın doğa ile kurduğu ilişkinin başlangıcına kadar tarihlenebilmektedir. İnsanın doğayla kurduğu ilişkiye yön veren düşünce yapısına çevre etiği denilmektedir. Doğanın insana hizmet etmek için var olan bir araç olduğunu varsayan antroposentrik (insan merkezci) çevre etiği ise çevre sorunlarının temelinde yatan asıl sebeptir. Bu görüş...

Nazlı ŞENSES: GÖÇMEN ODAKLI SİVİL TOPLUM OLUŞUMLARI: DEĞİŞEN EYLEMLER VE SİYASETLER

ÖZ. Bu makalenin amacı, uluslararası göç ve sivil toplum ilişkisini göçmenler yararına çalışan oluşumlar üzerinden tartışmaktır. Sivil toplum ve göç ilişkisini anlamak önemlidir çünkü göçmenlere yönelik söylem ve siyasetlerin tümü devlet düzeyiyle eş zamanlı olarak sivil toplum içerisinde de cereyan etmektedir. Devlet politikal...

Cihan ÖZPINAR: KAPİTALİZMDE TOPLUMSAL CİNSİYET VE SINIF İLİŞKİLERİ: TOPLUMSAL YENİDEN-ÜRETİM YAKLAŞIMLARININ BİR ELEŞTİRİSİ

ÖZ. Bu makale modern toplumlarda toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kapitalist üretim biçimi ile bağı üzerine odaklanan ve Marksist siyasal iktisat eleştirisini benimseyen sosyalist-feminist literatürün teorik açılımlarını incelemektedir. Kapitalizm ile partiyarka arasındaki nedensellik ilişkisini toplumsal yeniden-üretim teorisi (TYT) çerçevesinde değerlendiren bu literatür yalnızca ...

Hamza Bahadır ESER & Ali ÇİÇEK: AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN AYAK SESLERİ: ZENOFOBİNİN PATOLOJİK NORMALLEŞMESİ

ÖZ. 2000’li yıllarla birlikte Avrupa’da aşırı sağ partilerin daha geniş halk kitleleri tarafından destek görerek dikkate değer bir çıkış trendi yakalaması, onları birçok ülkede iktidara ya da ana muhalefete taşıyacak kadar güçlendirmiştir. Günümüzde aşırı sağ, dünyanın gelişmiş ülkeleri ve liberal demokrasilerinin beşiği sayılan ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda g...

Dilek Elvan ÇOKİŞLER: İTİBAR TEORİSİ: ULUSLARARASI HUKUKA UYUM AÇISINDAN BİRLEŞTİRİCİ BİR TEORİ

ÖZ. Bu araştırma, devletlerin uluslararası hukuka neden uydukları konusunu Uluslararası İlişkiler teorileri açısından ele almaktadır. Devletleri uluslararası hukuka uymaya iten asıl etmenin, diğer devletler tarafından güvenilmez olarak tanınma korkusu olduğunu iddia eden İtibar Teorisi’nin; Realizm, Liberalizm ve İnşacılık olmak üzere Uluslararası İlişkiler disiplinine ait üç farklı teoriyi birleştiren bi...

Onur GÖKÇER & Pınar GÖZEN ERCAN: SİBER SAVAŞLARDA JUS AD BELLUM VE JUS IN BELLO

ÖZ. Savaş kavramı, Soğuk Savaş dönemiyle birlikte dönüşmeye başlamış, yakın dönemde de Amerika Birleşik Devletleri’nin güttüğü “teröre karşı savaş politikası” ile bu durum perçinlenmiştir. Bu kavramsal dönüşüm çerçevesinde savaşların sadece devletler arasında gerçekleştiği artık düşünülmemektedir. Karakter olarak asimetrik ve...

Ebru İLTER AKARÇAY: UNRAVELING PRESIDENTIALISM: LEARNING FROM THE LATIN AMERICAN EXPERIENCE

ABSTRACT. Early studies on presidentialism associated the design with political instability and weak democratic credentials, with deeply divided societies being particularly advised not to craft presidential regimes. Practices of presidentialism around the world later reframed the debate, as the focus shifted to variants of presidentialism. Presidentialism, in all its shades and colors, negates a monolithic set of political outcomes as evidence...

Birgül DEMİRTAŞ & Zuhal YEŞİLYURT GÜNDÜZ: TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR

ÖZ. Türkiye’deki üniversitelerde Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çalışan kadın akademisyen sayıları, kariyerin ilk basamaklarında nispeten yüksek olmasına karşın, özellikle profesörlük aşamasına gelindiğinde büyük bir cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıktığı göze çarpmaktadır. Bu makalede, söz konusu böl&uu...

Erol ÜLKER: OSMANLI SAVAŞ EKONOMİSİ VE BİR MUHALEFET PROGRAMI OLARAK TEMSİL-İ MESLEKÎ: İMPARATORLUĞUN SON YILLARINDA SERMAYE-İKTİDAR İLİŞKİLERİ ÜZERİNE NOTLAR

ÖZ. Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi ve siyasi koşulları hakkındaki bu yazı, birbiriyle yakından bağlantılı iki temel meseleye odaklanmaktadır. Öncelikle İtibar-ı Milli bankasının kuruluş süreci ekseninde mali-askeri bir ilişkiler ağının 1916 yılı sonlarından itibaren Osmanlı savaş ekonomisinde hakim konuma yükselişi incelenmektedir. İkinci olarak, askeri-mali nüfuzun y&u...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön