Cilt 10, Sayı 1, Şubat 2018

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Banu MUSTAN DÖNMEZ: MİSAFİR EDİTÖRDEN - ETNOMÜZİKOLOJİ VE MÜZİK SOSYOLOJİSİ

Müzik, kendisine bağlı önemli sanatsal ve bilimsel disiplinleri olan geniş bir alandır. Öyle ki sanatsal anlamda olduğu gibi bilimsel anlamda da birçok alt disiplinleri bulunmaktadır. Üstelik bu sanatsal ve bilimsel disiplinler arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Müzik biliminin felsefe, mitoloji, sosyoloji, politika, etik, estetik, iletişim, eğitim, semiyoloji gibi sosyal bilimlerle bağlantısı olduğu gibi fizik, akustik, m&u...

Ferhat ARSLAN: THE CLASH OF DEFINITIONS: A CRITICAL REVIEW OF FIELD AND FIELDWORK IN ETHNOMUSICOLOGY

ABSTRACT: Over the last century, the concept of fieldwork and its implementation in ethnographic disciplines such as anthropology and ethnomusicology have undergone various changes. Following certain political, cultural and social trends, fieldwork is now considered more than a simple data collection method. The positioning of the field, which was mainly in the direction of east and characteristically exotic, gradually loses i...

Banu MUSTAN DÖNMEZ & Mehmet Sadık DOĞAN: ANADOLU SUFİLİĞİNİN OLUŞTURDUĞU ÇALGI ALGISI ÜZERİNE KÜLTÜREL BİR ANALİZ: ‘BAĞLAMA’ VE ‘NEY’ ÖZELİNDE ÇALGININ İNSANLAŞTIRILMA VE İLAHLAŞTIRILMA SÜRECİ

ÖZ: Anadolu sufiliği içerisinde çalgılara atfedilen algı, insan-Tanrı-evren özdeşliği düşüncesinin çalgılar aracılığı ile oluşturulan metaforizasyonuna ilişkindir. Bu çalışmada, insanın çalgıyla özdeş algılanması ve bu algının metaforlarla ifade edilmesi durumu, “bağlama” ve “ney” özelinde ele alınmıştır. Bu çalışmada, Türk dili ibare ve deyim...

Zeynep Gonca GİRGİN: KÜRESELLEŞMENİN SEÇKİN GÖRÜNÜMÜ: DÜNYA MÜZİĞİ KATEGORİSİ OLARAK ROMAN OYUN HAVASI

ÖZ: Dünya müziği (World music) kategorisi, küreselleşmenin son dönem tezahürü olan küre-yerel (glocal) pazarın müzik endüstrisinde yarattığı yeni bir başlıktır. Dünya müziği pazarının 1980’lerin sonlarından itibaren gücünün artması, bu başlık altında Çingene-Roman müzisyen kimliğinin popülerleşmesi Balkan ses ortamında (sound) olduğu kadar Tür...

Ali KELEŞ: BAĞLAMA EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL KİMLİĞİN TEMSİLİ: ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI ÖRNEĞİ

ÖZ: Bu çalışmada Şahkulu Sultan Dergâhında yapılmış bir etnografik alan araştırmasının bulguları sunulmaktadır. Araştırmanın amacı bağlama eğitimi sürecinde rol alan yönetici kadro, eğitmen ve kursiyerlerin Alevi kimliği, müzik ve bağlamaya ilişkin yaklaşımlarının anlaşılabilmesi ve bu kavrayışların icraya olan etkisinin açıklanabilmesidir. Verilerin elde edilmesinde katılımcı gözlem, yarı-yapıland...

Onur Güneş AYAS: THE SOCIO-HISTORICAL BACKGROUND OF THE CLASSIFICATIONS ON POPULAR MUSIC IN TURKEY AND THE WEST: A COMPARISON BETWEEN THE HIERARCHIES OF TASTE

ABSTRACT: The theoretical framework built in the West to classify popular music reflects the socio-historical characteristics of the Western societies. This paper argues that this framework is not suitable to understand the music debates in Turkey. Art/popular music (or high/low music) distinction in Western music discourses have reflected a class-based hierarchy of taste. Ottoman-Turkish example differs from this model in many respects. Due ...

Mümtaz Levent AKKOL: MÜZİK SOSYOLOJİSİNDE T. W. ADORNO’NUN YERİ

ÖZ: Bu makalenin temel amacı; Theodor Wiesengrund Adorno’nun müzik sosyolojisindeki yerini tartışmak ve daha anlaşılır kılmaktır. Bu amaca ulaşmak için Adorno’nun müzik sosyolojisinin temelini oluşturan toplum ve müzik üzerine düşünceleri çalışılmıştır. Adorno’nun müzik sosyolojisindeki yerini anlamak adına önemi kavramlar olan “kültür endüstrisi...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön