Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Çiğdem TUĞAÇ: GREEN GROWTH, JUST TRANSITION AND DECENT WORKS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COMBATTING CLIMATE CHANGE

ABSTRACT. Traditional economic growth models damage natural resources to which humanity depends, causing important environmental, social and economic problems, especially climate change. Today, it is understood by countries that a new growth approach should be applied in order to ensure the sustainable use of scarce natural resources, combatting negative effects of climate change and reduce poverty while realizing economic development. The view...

Aslı ÇALKIVİK: DÜNYA SİYASETİNDE TEKNOLOJİYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: BİLİM-TEKNOLOJİ-TOPLUM PERSPEKTİFİNDEN ALTERNATİF BİR OKUMA

ÖZ. Bu yazının çıkış noktasını, dünya siyasetinde teknolojiye dair Uluslararası İlişkiler disiplininde gözlemlenen çelişkili durum oluşturuyor: Teknolojinin, hakkında sürekli konuşulan ancak üzerinde sistematik olarak düşünülmeyen bir konu olması. Uluslararası İlişkiler disiplininde teknoloji hakkındaki tartışmalar, teknolojik belirlenimciliğin damgasını vurduğu dar bir çerçeve...

Mustafa ATATORUN: ULUSLARARASI ETİK TEORİLERİN AÇMAZLARI: RASYONALİTE, KİMLİK VE EVRENSELLEŞTİRİLEBİLİRLİK

ÖZ. Bu çalışma, uluslararası siyaset ve etik ilişkisini sonuççu ve deontolojik temeller üzerinden kuran toplulukçuluk ve kozmopolitanizmin ahlaki iddialarının açmazlara sahip olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Postyapısalcı bir yaklaşımla ele alınan bu teorilerin, dışlama veya aynılaştırmayı ifade eden açmazlarının olduğu iddia edilmektedir. Bu doğrultuda, makalede, postyapısalcı ...

Hatice ÇELİK: RAHATLAMA BİRLİKLERİ: FEMİNİZM ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ

ÖZ. Kore Yarımadası’nın Japonya tarafından işgal edilip 1910 yılından 1945 yılına kadar yönetilmiş olması Kore toplumunun hafızasında ciddi bir etki bırakmıştır. Bu etkinin siyasi ve sosyo-kültürel yansımaları bulunmaktadır. Güney Kore ve Japonya arasında (hatta bu noktada Kuzey Kore’yi de sürece dâhil edip üç ülke arasında diye ifade etmek daha doğru olacaktır) işgal yıllarından ...

Özgür BALKILIÇ & Fatma Armağan TEKE LLOYD: AKP’NİN SURİYELİ GÖÇMEN SÖYLEMİNİ TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK SENARYOSUYLA BİRLİKTE OKUMAK

ÖZ. AKP Suriyeli mülteci krizi ile baş etmek için uzun bir süre boyunca açık kapı politikası uygulamasına karşın, 2011-2018 yılları arasında konu üzerine geliştirdiği söylemsel pratiği kafa karıştırıcıydı. Zira, bu söylemsel pratik uluslararası göç kuramları ve pratikleri örüntüsünü tam olarak takip etmiyordu. Aslında AKP için göçmen krizi, Batı&...

Ayşen ÜSTÜBİCİ, Ezgi İRGİL & Gözde CÖBEK: MEKÂNLA PAZARLIK: AVRUPALI GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’DEKİ REFAH VE “AYRICALIK” DENEYİMLERİ

ÖZ. Bu makale, Türkiye'de yaşayan Avrupa doğumlu göçmenlerin coğrafi eşitsizlikler ve mekâna dayalı ayrıcalıklı göçmen olma deneyimi üzerinedir. Yaşam tarzı göçü literatüründen yola çıkarak bu göçmen grubunun maddi ve duygusal anlamda iyi bir yaşam sürmelerini sağlayan göreceli ayrıcalık deneyimlerini irdelemektedir. Bu çalışma, g&uum...

Melih DUMAN: ARŞİV BELGELERİNE GÖRE 1933 YILI TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ

ÖZ. Çalışma, I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da yaşanan iç politik gelişmelerin neticesinde 1933 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi (Nazi) Partisi’nin iktidara gelmesi ile başlayan gelişmeler karşısında Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan değişimi ele almaktadır. Nazi İktidarı ile Almanya’da yaşanan değişim Türkiye-Almanya ilişkilerine de yansımış ve ikili ilişkilerin seyrini değişti...

Nilgün ELİKÜÇÜK YILDIRIM: KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNİN FİNANSMANI: ÇİN’İN BORÇ TUZAĞI MI?

ÖZ. Çin’in 21. yüzyıldaki en büyük altyapı yatırım girişimi olan Kuşak ve Yol Girişimi (KYG), Çin devlet kapitalizmi modelinin uluslararasında bir yatırım modeline dönüştürülmesinin ilk nüvesidir. Girişimin devlet-destekli yatırım girişimi olarak adlandırılmasına yol açan en önemli sebep, girişimdeki projelerin finansmanının Çin devlet ticari ve politika bankala...

Meryem ÇAKIR KANTARCIOĞLU & Recep FEDAİ: AMERİKAN YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU: 1873 KRİZİ ÇERÇEVESİNDE WILSON VE TAYLOR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZ. Kapitalizmin ilk büyük krizi olarak nitelendirilebilecek 1873 krizi, 1840’lardan itibaren görülen ekonomik genişleme ve istikrarlı büyüme döneminin sona ermesiyle ortaya çıkmıştır. Kapitalist üretim biçiminin yönetsel çerçevesini oluşturan işletmecilik yaklaşımı, 1873 krizi ile 1929 krizi arasındaki dönemde kamu yönetimi paradigmasını belirlemiştir...

Yüksel Alper ECEVİT & Çiğdem KAPAN: YASAMA-YÜRÜTME İLİŞKİLERİNDE ÇATIŞMALI BİR DÖNEMİN ANALİZİ: AHMET NECDET SEZER DÖNEMİ (2000-2007)

ÖZ. 1982 Anayasası ile oluşturulan parlamenter sistemde hükümet meclis içerisinde oluşturulmaktaydı. Cumhurbaşkanı ise her yedi yılda bir meclis tarafından seçilen ve 1982 Anayasası’nın verdiği yasama ve yürütme görevlerini icra eden bir kurum olarak tanımlanmıştı. Cumhurbaşkanlarının parlamenter sistemlerde görevlerinin daha çok sembolik olduğu siyaset biliminde kabul görmü...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön